chenar

Plan managerial

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA
Str. T. Vladimirescu, nr. 39 cod. 510207, tel. 0258819383, fax 0258819383
e-mail: scspec.alba@mail.albanet.ro

Nr. 1701 / 25.09.2019

Aprobat în Consiliul de Administratie din data de 11.10.2019

PLAN MANAGERIAL CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ AN ŞCOLAR 2019-2020

DIRECTOR:
PROF.FLOREA ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT:
PROF.PAUL MONICA

BAZA CONCEPTUALA

 Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Obiectivele Strategiei Europa 2020,capitolul IV Educaţie
 • Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale
 • OMECTS nr 5573/7.10.2011-Regulamentul de organizare si funcţionare a învatamantului special şi special integrat
 • Raportul Centrului Scolar de Educatie Incluziva Alba Iulia, privind starea învaţămantului în anul scolar 2017-2018
 • Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului 75/12.07.2005 privind asigurarea calitaţii educaţiei
 • Ordin 5079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
 • Plan managerial al ISJ Alba pentru anul scolar 2019-2020
 • Prezentul Plan managerial este realizat în conformitate cu Proiectul de Dezvoltare Instituţională (2015-2019) al CSEI şi urmăreşte realizarea obiectivelor acestuia.

 

ARGUMENT

Centrul Şcolar de Educaţie Incluziva Alba Iulia  îşi propune  să asigure o intervenţie psihopedagogica în echipa prin trasee educaţionale  personalizate, în concordanţa  cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar  românesc în Spaţiul European. Se doreşte ca Romania să fie un partener în domeniul educatiei şi formarii profesionale la nivel european şi să depuna toate eforturile  posibile pentru diminuarea  decalajului existent intre ea si celelalte state membre.Cel mai important factor de schimbare este capacitatea  de a inova precum si disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activitati performante  si competitive din sfera cunoasterii ,din economie , din viata comunitatii, in vederea cresterii participarii la educatia prescolara ca baza pentru succesul educational ulterior , in special in cazul celor provenind din medii dezavantajate. Pana in 2020 , cel putin 95% dintre copiii cu varsta cuprinsa între 4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie  la scoala primară  ar trebui să beneficieze de educaţie prescolară.         Strategia Europa 2020 presupune 3 axe importante pentru UE la orizontul anului 2020:
 1. crestere economica inteligenta (consolidarea cunoasterii, inovatie ,eduatie, societate digitala)
 2. crestere economica durabila ( cresterea eficientei in productie si a competitivitatii )
 3. cresterea economica incluziva ( participarea sporita pe pietele muncii , dobandirea de noi abilitati profesionale si diminuarea saraciei.)
În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de învăţământ preuniversitar:
 • Descentralizarea sistemului de învăţământ:
 • eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;
 • democratizarea sistemului educaţional ;
 • asigurarea transparenţei actului managerial;
 • asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;
 • stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.
 • Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:
 • Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;
 • monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional ;
 • evaluarea internă a rezultatelor;
 • evaluarea externă a rezultatelor.
 • Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:
 • formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii;
 • perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;
 • alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice
Educatia trebuie  organizata în jurul a patru tipuri fundamentale de învatare, care pe parcursul vietii constituie pilonii cunoşterii:
 • a învăţa să stii,ceea ce inseamna dobandirea instrumentelor cunoasterii
 • a învăţa să faci, astfel incat individual sa intre in relatie cu mediul inconjurator
 • a învăţa să traiesti împreuna cu altii,pentru a coopera cu alte personae, participand pa activitatile umane
 • a învăţa să fii, un element important, ce rezulta din primele trei .

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN​

Centrul Scolar de Educatie Incluziva, este situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr 39. In anul scolar 2019-2020, in unitatea scolara sunt inscriși 130 de copii cu CES  în 15 clase, 8 clase cuprinzand elevi cu deficiente grave, 7 clase cuprinzand elevi cu deficiente moderate si usoare, iar 25 elevi nedeplasabili fiind scolarizati la domiciliu.

Cladirea scolii se desfasoara pe trei nivele, fiind dotată cu:

 • 20 sali de clasa;
 • 7 cabinete scolare de logopedie
 • 1 cabinet psihodiagnoza
 • 1 cabinet kinetoterapie
 • 2 cabinete informatica
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet asistenta sociala
 • o sala de sport
 • o sala pentru servirea mesei;
 • o spalatorie;
 • 3 birouri administrative
 • 1 sală activitati recreative
 • biblioteca, dotată cu carti de specialitate

Fiecare incapere si spatiu din incinta CSEI este dotat astfel incat sa creeze un ambient placut copiilor dar totodata si un climat educational favorabil desfasurarii unui invatamant de calitate. In ceea ce priveste mijloacele de invatamant moderne: calculatoare, aparatura audio-video, dvd-uri, copiatoare, imprimante, putem spune ca acestea sunt suficiente si completeaza activitatea cadrelor didactice.

RESURSE UMANE

Personalul CSEI Alba Iulia:

a).Personal didactic

 • Număr total: 54 din care:
 • Cadre didactice titulare – 36          
 • Cadre didactice suplinitoare– 11
 • Cadre didactice venite prin detaşare – 1           
 • Cadre didactice pensionate – 1                                
 • Cadre didactice necalificate – 2

b).Personal didactic auxiliar şi nedidactic

 • Număr total: 10 , din care:
 • Secretar – calificat – 1
 • Administrator financiar (contabil şef) – calificat – 1
 • Administrator patrimoniu (administrator)–calificat- 1
 • Asistent social – calificat – 1
 • Medic – calificat – 1
 • Muncitor de intretinere – calificat – 1
 • Paznic –calificat-1
 • Ingrijitori – calificat – 1 ( 2 posturi vacante)
Grade didactice

Debutant

12

Definitivat

9

Grad did II

8

Grad didactic I

25

 • Concursuri si proiecte
 • locale
 • judeţene
 • naţionale
 • internaţionale                                                                                                                                                                                                                              

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

S-a reusit cu sprijinul sponsorizarilor si donatiilor interne si externe utilarea unitatii dupa cum urmeaza:

–  Inlocuire usi și ferestre cu tâmplarie PVC

 • Mobilier modular, ergonomic in fiecare clasa;
 • Dotarea tuturor salilor de clasa cu table pentru marker;
 • Dotarea unei Sali cu tabla interactiva,sistem audio
 • Dotarea cu calculatoare, imprimante, TV Smart

MODUL DE COMUNICARE

Comunicarea este funcţională, atât pe verticală (ascendent – descendent) cât şi pe orizontală, realizandu-se între:

–  Director – personal didactic şi nedidactic;

–  Director –elevi (prin cadrele didactice sau direct);

–  Director – părinţi (prin cadrele didactice sau direct).

Toate formele comunicării se derulează în mod formal, dar şi informal. Comunicarea decurge în limitele normalului şi al decenţei.

Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale părinţilor claselor  şi  ale  Consiliului  Reprezentativ  al  Părinţilor  (de doua ori  pe  an  are  loc  întâlnirea părinţilor cu directorul; de mai multe ori întâlnirea cadrelor didactice cu părinţii elevilor).

Comunicarea  directorului  cu  reprezentanţii  comunităţii  locale  este  optimă  şi  se realizează în ambele sensuri.

 CSEI Alba Iulia indeplineste urmatoarele functii:

 • de interventie directa prin oferirea de servicii psihopedagogice , psihologice si de consiliere in domeniul educatiei incluzive beneficiarilor directi: copii/elevi/tineri cu cerinte educative speciale , parinti, cadre didactice din scolile de masa ,membrii ai comunitatii locale
 • de informare, formare continua/perfectionare si consiliere a personalului didactic in domeniul educatiei incluzive
 • de suport metodico- stiintific in domeniul educatiei inclusive pentru cadrele didactice din scolile de masa.

Având în vedere prioritaţile naţionale şi cele judeţene , obiectivele generale ale CSEI Alba Iulia, în anul scolar 2019-2020 sunt următoarele:

 1. asigurarea accesului egal la educaţie pentru toţi copiii din învăţământul special
 2. îmbunatatirea calitaţii educatiei
 3. promovarea unui management educaţional performant
 4. implementarea unor metode şi strategii didactice folosite în UE

Planul managerial al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia pentru anul şcolar 2019 – 2020 este parte integrantă a Strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar .

Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei aflata în curs de desfăşurare în sistemul naţional de învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculă şi până la management şi are ca ţel crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii.

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu cercetarea şi inovarea,unitatea de învăţământ, respectiv beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale  îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european.

ANALIZA PESTE

Politic:

Oportunităţi:

 • Modificări în Curriculum-ul şcolar specific învăţământului special (planuri cadru si programe noi);
 • Receptivitatea Consiliului Judetean la rezolvarea unor probleme de care depinde buna funcţionare a scolii.

Ameninţări:

 • Încadrarea insuficientă a personalului pentru desfăşurarea actului educaţional conform cerinţelor actuale şi asigurarea calităţii.

Economic:

Oportunităţi:

 • Colaborarea cu agenţi economici receptivi şi generoşi pentru acordarea de sprijin material şi financiar.

Ameninţări:

 • Numărul mare de părinţi fara venituri sau cu venituri reduse;
 • Numărul din ce în ce mai crescut de părinţi care migrează în străinătate, lăsându-şi copiii cu rudele sau vecinii.

Social:

Oportunităţi:

 • Mame casnice care pot participa zilnic la desfăşurarea procesului instructive-educativ .

Ameninţări:

 • Cartier cu fluctuaţie ridicată în defavoarea familiilor tinere, care nu au acces la costurile unei locuinţe în zonă;
 • Existenţa (în zonă) a unor grupuri de tineri cu preocupări şi comportament antisocial.

Tehnologic:

Oportunităţi:

 • Participare la cursuri de iniţiere computerială a cadrelor didactice şi a elevilor;
 • Implementarea informaticii în strategiile didactice ale actului educaţional;
 • Accesarea internet-ului pentru obtinerea unor informatii în domeniu;
 • Folosirea unor materiale multifuncţionale în activitatea didactică;
 • Realizarea unui site al scolii.

Ameninţări:

 • Influenţa negativă a folosirii în exces a televizorului (pentru copii) şi a jucăriilor cu caracter ofensiv-periculos.

Ecologic:

 • Poluarea atmosferei de către agenţii economici din apropiere, care nu respectă legislaţia în vigoare;
 • Existenţa unor proiecte educaţionale cu caracter ecologic ce se derulează în colaborare cu parteneri specializaţi în protecţia mediului;
 • Implicarea copiilor în acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor, atât în incinta, cât şi în curtea scolii.

ANALIZA SWOT

       Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) S.W.O.T., analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:

 1. Curriculum
 2. Resursa umană
 3. Resursa materială şi financiară
 4. Relaţii cu comunitatea
 1. Curriculum

Puncte tari

·       noul curriculum oferă libertatea de a alege teme,strategii, maniere de lucru

·       scheme orare flexibile

·       curriculum la decizia şcolii (activităţile opţionale care pot personaliza oferta de educaţie)

·       abordare interdisciplinară,transdisciplinara

·       comisii funcţionale

·       experienţele din domeniul educaţiei sunt

valorificate maximal

·       preocuparea expresă a majorităţii cadrelor didactice pentru flexibilizarea proiectării curriculare, în funcţie de nivelul claselor, de evoluţia fiecărui elev în parte

 

Oportunitati

·       cursurile de formare au avut succes pentru că au abordat domenii curriculare şi metodologii didactice moderne-desfăşurare interactivă

·       parteneriatele între furnizorii de educaţie au contribuit la ridicarea calităţii ofertei   educaţionale

·       există posibilitatea de a proiecta trasee educaţionale diverse pentru elevi, plecând de la nivelul dezvoltării fiecăruia

·       acces la programele pentru implementarea învăţământului integrat

·       existenţa unui spaţiu de bibliotecă şi perfecţionare adecvat

·       existenţa bibliografiei de specialitate

·       existenţa unor programe de intervenţie centrate pe copil şi pe deficienţa acestuia

Puncte slabe

·       discrepanţe mari între curriculum-ul învăţământului special primar,gimnazial şi învăţământul de masă primar,gimnazial

·       comunicare insuficientă între cadrele didactice din şcoala specială şi şcoala de masă

·       abordare tradiţională a curriculum-ului cu ajutorul metodelor frontale

·       manuale vechi, cu continuturi depasite (in special cele de limba romana)

Amenintari

·       existenţa unor copii cu tulburări de comportament care ingreuneaza practice integrarea lor comunitate

·       maniera informală a activităţii didactice

·       accent pe conţinuturi în detrimental competenţelor

 

 1. Resurse umane

 

Puncte tari

·       cadre didactice  calificate

·       personal specializat în activităţi terapeutice specifice (100%)

·       forme de pregătire continuă (cercuri, schimburi de experienţă, abilitări curriculare, perfectionare prin grade didactice etc.)

·       management orientat spre implementarea

programelor de integrare socio-profesională a elevilor cu cerinţe educative speciale

·       management specializat prin cursuri de formare continuă

·       capacitatea de a lucra în echipă a unor cadre didactice

     · dezvoltarea invatamantului de sprijin

     · cultura organizaţională a şcolii

     · calitatea serviciilor oferite de şcoală

     · cooperarea şi lucrul în echipă la nivelul

managementului şcolii

Oportunitati

·       participarea cadrelor didactice la cursuri de formare

·       formarea directorilor la nivel judeţean asigură bună diseminare a informaţiilor şi o optima organizare a formării continue

·       creşterea interesului societăţii civile pentru programele de integrare socio-profesională

·       cadre didactice calificate,deschise perfectionarii si insusurii unor metode moderne de predare

     · existenţa de relaţii parteneriale corecte cu   factorii educaţionali comunitari, instituţii descentralizate, instituţii conexe ale M.E.N.,.

Puncte slabe

·       mediu educaţional inadecvat al familiilor de provenienţă ale copiilor

·       încadrarea insuficientă ca şi număr de cadre didactice de sprijin raportat la cererea şcolilor din judeţ

·       rezistenţa unor cadre didactice la utilizarea instrumentelor multimedia în organizarea şi desfăşurarea lecţiilor

 

 

Amenintari

·       părăsirea sistemului, din cauza lipsei de

atractivitate financiară şi pentru carieră, de către unele cadre didactice

·       educaţie precară a familiilor de provenienţă ale elevilor

·       scăderea populaţiei şcolare

·       abandon şcolar

·       dezinteresul şi lipsa de implicare a unor

părinţi, datorită situaţiei lor precare

·       cresterea numarului de familii plecate la lucru în străinătate

·       amplificarea fenomenelor negative (absenteism, abandon şcolar, delicvenţă juvenilă) pe fundalul schimbărilor de substanţă din societatea românească, al copierii de către elevi a unor pseudomodele de comportament,datorate şi iresponsabilităţii unor părinţi şi a mass-media

 

 

 1. Resursa materială şi financiară

 

Puncte tari

·       condiţii funcţionale şi estetice pentru

desfăşurarea procesului instructiv-educativ

·       resursele materiale alocate sunt eficient utilizate

·       baza materială modernă şi bine întreţinută

·       parteneriatele sunt surse de finanţare

·       cabinete terapeutice specializate (logopedie,psihologie, CFM, ludoterapie, terapii ocupaţionale, sala de sport)

·       utilizarea corespunzătoare a resurselor

extrabugetare

·       mijloace audio-video

·       cabinet AEL

·       softuri educaţionale modern

Oportunitati

·       donaţii

·       subordonarea administrativă la Consiliul Judeţean Alba

·       colaborări cu agenţi economici din zonă

sponsorizări cu lucrări şi servicii

Puncte slabe

·       fonduri financiare limitate

·       legea sponsorizării este neatractivă

 

Amenintari

·       starea economică precară la nivelul întregii societăţi

·       număr ridicat de şomeri

·       legislaţie restrictivă în domeniul autonomiei bugetare

 1. d) Relaţii cu comunitatea

 

Puncte tari

·       parteneriat cu Consiliul Judeţean

·       parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale

·       parteneriat cu cadrele didactice ale şcolilor de masă integratoare

·       parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

·       colaborare cu diferiţi agenţi economici în vederea integrării profesionale a absolvenţilor

·       colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

·       Consiliul Judeţean are o percepţie pozitivă asupra problematicii învăţământului special

Oportunitati

·       parteneriate naţionale şi internaţionale

·       existenţa sponsorilor care, prin sensibilizare,pot deveni parteneri educaţionali

·       existenţa unor programe pentru ajutorarea

copiilor aflaţi în dificultate

·       construirea unor programe de educaţie pentru sănătate

·       implicarea administratiei judeţene în

elaborarea unei strategii de reabilitare a instituţiei

Puncte slabe

·       imagine publică deformată pentru unităţile de învăţământ special şi pentru elevii acestor unităţi (priviţi cu milă sau respingere)

·       neimplicarea familiilor în actul educaţional şi profesional

·       neînţelegerea problematicii complexe a învăţământului special de unii reprezentanţi ai comunităţii

Amenintari

·          scăderea numărului de copii

·          carenţele educative ale părinţilor

·          prevederi legale confuze şi chiar limitative in privinţa raporturilor dintre şcoală şi comunitate

MISIUNEA CSEI ALBA IULIA

 Misiunea şcolii este instruirea şi educarea, recuperarea şi integrarea şcolară,socială şi profesională a copiilor, elevilor cu deficienţe şi /sau tulburări ori dificultăţi de învăţare,asociate cu tulburari de comportament.

 Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor prin evaluarea adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea  reabilitării – recuperării  şi compensării deficienţelor ori tulburărilor dificultăţilor de învăţare.

Educaţia specială trebuie să-i ajute pe copiii/elevii cu deficienţe, să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape  de dezvoltarea normală.

Centrul Şcolar de Educatie Incluziva Alba Iulia îşi propune diversificarea serviciilor de asistenţă educationala şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu deficienţă mintala de diverse grade din judeţul Alba.

 VIZIUNEA CSEI ALBA IULIA

Promovarea programelor educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive , care să ofere copiilor cu CES posibilitatea  dezvoltarii lor optime în ceea ce priveşte autonomia personala şi sociala, responsabilitatea , încrederea în sine şi toleranţa .

 

TINTE SI OBIECTIVE  STRATEGICE  ALE  CSEI  ALBA IULIA

 Ţintele strategice stabilite de catre CSEI şi pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt:

Ţinta 1. Asigurarea caracterului diferenţiat al învăţării şi recuperării în funcţie de nevoile educaţionale şi potenţialul  elevilor;

Obiective strategice:

personalizarea predarii-invatarii si a activitatilor recuperator-terapeutice in functie de nivelul si potentialul de dezvoltare psiho-individual al elevilor

– adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de invatare ale copiilor cu CES

– Compensarea prin terapii specifice pentru copii/.elevii cu  dificultati de invatare, dificultati de dezvoltare, dificultati de adaptare, tulburari de limbaj, tulburari de comportament, deficiente fizice si neuromotorii, deficiente senzoriale;

 

Ţinta 2 .Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare;

Obiective strategice:

-reducerea absenteismului si a abandonului  la nivelul invatamantului special

– cresterea climatului de siguranta a elevilor

–  Informarea si consilierea elevilor,parintilor si cadrelor didactice

 

Ţinta 3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate;

Obiective strategice:

-asigurarea resurselor necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor

– modernizarea infrastructurii unității, prin creșterea gradului de informatizare a activității compartimentelor.

 

Ţinta 4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;

Obiective strategice:

 • Asigurarea accesului egal la educatie pentru toti copiii din invatamantul special si special integrat
 • Dezvoltarea serviciilor de sprijin si asistenta educationala pentru copiii cu cerinte educationale special din scoala si din alte unitati integratoare
 • Implicarea activa a parintior , a comunitatii locale, a celorlalte institutii educative in formarea la copii si tineri a unor atitudini pozitive fata de societate.

 

Ţinta 5.  Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin promovarea serviciilor institutiei si derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene.

Obiective strategice:

– Asigurarea continuitatii in parteneriatele educationale interinstitutionale locale, regionale, nationale si internationale

– Creșterea capacității instituționale a unității de învățământ pentru elaborarea și gestionarea unui număr sporit de proiecte

 – Colaborarea cu instituții abilitate în ofertarea și derularea de proiecte

 


 PLAN  OPERATIONAL

AN SCOLAR 2019-2020

 

1.DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM

FUNCŢIA/

OBIECTIVE SPECIFICE

Nr. Crt.

 

ACŢIUNI

 

TERMEN

 

RESPONSABILI

 

INDICATORI DE PERFORMANTA

 

 

l. PROIECTARE

Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale

1.Elaborarea planului managerial pentru anul şcolar 2019-2020Septembrie 2019

Director

Director adjunct

Corelarea cu obiectivele strategice, cu criteriile de evaluare, cu nevoile specifice ale comunităţii
2.Elaborarea proiectului C.D.S. ţinând cont de opţiunile elevilorFebruarie  2020

Responsabilii Comisiilor metodice

Director adjunct

Corespondenţa dintre opţiunile elevilor şi CDS acordate
3.

Elaborarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul scolar

2020/2021

Decembrie 2019

Director,Director adjunct

Consiliul de administraţie

Oferta curriculară în conformitate cu planul judeţean de şcolarizare

2.ORGANIZARE

Realizarea documentelor de planificare a activităţii pe specialităţi

1.Organizarea comisiilor metodice si a comisiilor de lucruSeptembrie 2019Consiliul de administraţie, Consiliul profesoralDosarele comisiilor metodice
2.Popularizarea planurilor de  învăţământ valabile în anul şcolar 2019/2020Septembrie 2019

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice

Utilizarea şi aplicarea corectă a planurilor cadru
3.Procurarea programelor şcolare la toate disciplinele din planurile de învăţământSeptembrie 2019

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice

Programele valabile, aprobate de

MEN

4.Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale pe unităţi de învăţare la toate obiectele de învăţământ tinand cont de particularitatile psihoindividuale ale elevilorSeptembrie 2019

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice

Planificarile anuale respecta in proportie de 100% particularitatile elevilor

Analiza periodică

a progresului şcolar

5.Informarea elevilor din clasele a VIII a  cu privire la metodologia MEN pentru inscrierea in clasa a IX-a.Noiembrie 2019

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice ,

Profesori Diriginţi

Ghidul candidatului
Creşterea calităţii activităţii educative6.  Procurarea si distribuirea manualelor pentru elevii unitatii de invatamantSeptembrie 2019Director, BibliotecarSetul de manuale pentru fiecare elev
7.

Întocmirea planificărilor, planurilor

de activitate a comisiilor metodice

Septembrie 2019

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice

Dosarele comisiilor metodice

3.CONDUCEREA OPERAŢIONALĂ

Operaţionalizarea activităţii

Eficientizarea demersului managerial.

Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.

1.

Întocmirea orarului conform

normelor psihopedagogice

09.09.2019

 Director,

Comisia pentru intocmirea orarului

Respectarea recomandărilor

psihopedagogice privind

orarul şcolii

2.Monitorizarea parcurgerii curriculumului TC şi CDŞpermanent

Director,

Director  Adjunct,

Resp. comisii metodice

Plan de asistenţe la ore şi fişe de asistenţă
3.

Organizarea şi desfăşurarea

concursurilor şcolare şi

extracurriculare conform

calendarului ISJ şi MENCS

permanent

Consiliul pentru proiecte şi programe

educative

Resp comisii metodice

A crescut cu 10% numarul elevilor care au obtinut premii si mentiuni la concursurile organizate pentru elevii cu CES

Analize periodice a

nivelului de performanţă

4.

Analiza ritmicităţii notării şi a

frecvenţei elevilor

lunarDirector adjunctNumărul de note în catalog în conformitate cu regulamentele în vigoare
5.

Monitorizarea testării iniţiate şi a

celor pe parcurs pentru urmărirea

progresului şcolar

lunar

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice

Rapoartele comisiilor de

catedră privind progresul

şcolar

Cel putin 20% dintre elevi au inregistrat un progres

6.Analiza semestrială şi anuală a întregii activităţi desfăşurate

Începutul

semestrului şi al

anului şcolar

Director,

Director adjunct,

Consiliul de administraţie

Materiale de analiză ale

Consiliului profsesorilor si ale

Consiliului de administraţie

 7.

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, CCD, MEN şi alţi parteneri

  educaţionali

permanent

Director

Director adjunct, Secretariat

Documente elaborate conform

standardelor şi în termenele

solicitate

8.Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolareConform termenelor legale

Director,

Secretariat

Conformitate cu nomenclatorul arhivistic

5. MOTIVARE

Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor

1.Consultarea părinţilor şi a elevilor în vederea repartizării orelor din CDŞFebruarie 2020Director, Consiliul ptr. Curriculum, prof.diriginţiFormulare de opţiuni cu  semnăturile elevilor, cererile părinţlor

6. IMPLICARE/ PARTICIPARE

Creşterea gradului de implicare

1.

Dezvoltarea serviciilor

educaţionale de consiliere şi

orientare şcolară pentru elevi şi părinţi

permanent

Directori

Profesor psiholog

Invatatori

Diriginti

Proiecte comune cadre

didactice – elevi – părinţi;

Antrenarea părinţilor în

activităţile de consiliere

7.FORMARE / DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ1.  Promovarea examenelor de grad de către toate cadrele didactice

Conform graficului

de desfăşurare a

gradelor

Director,

Responsabilii comisiei de monitorizare a act. de formare continuă

Atestatele de obţinere a gradelor didactice
8.FORMAREA GRUPURILOR/ DEZVOLTAREA ECHIPELOR1.Organizarea comisiilor de lucru, a comisiilor metodiceSeptembrie 2019

Consiliul de administraţie,

Consiliul profesoral, Director,

Director adjunct

Componenţa comisiilor de

lucru în anul şcolar 2016/2017

Funcţionarea corespunzătoare

a comisiilor

 

 

2.DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE

 

 

FUNCŢIA/

OBIECTIVE SPECIFICE

Nr. Crt.

 

ACŢIUNI

 

TERMEN

 

RESPONSABILI

 

INDICATORI DE PERFORMANTA

 

 

1. PROIECTARE

Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale

1.Elaborarea planului de şcolarizare în concordanţă cu strategia de dezvoltare şi dotarea materială a şcoliiConform termen ISJ

Director,

Consiliul de  administratie

Proiectul planului de

şcolarizare în conformitate cu

planul şcolar judeţean

2.Elaborarea proiectului de încadrare în conformitate cu structura planului de şcolarizare si a planului cadru de învăţământConform grafic ISJ

Directori ,

Consiliul de administraţie

Secretariat

Corectitudinea proiectului de

încadrare cu personal didactic cu respectarea legislaţiei în vigoare

2 ORGANIZARE

Organizarea activităţii pe compartimente

1.Constituirea clasei pregatitoareSeptembrie 2019

Directori, Secretar

Asistent social

Formaţiunile de lucru

la clase respectând ierarhia şi

solicitările

2.Repartizarea pe clase a elevilor transferaţi conform Regulamentuluipermanent

Comisia Interna de Evaluare Continua

Consiliul administraţie

Formaţiunile de lucru la clase
3.Realizarea consilierii şi orientării şcolare a elevilorpermanent

Psiholog scolar

Profesori diriginţi

Planificarea orelor de dirigenţie/consiliere

3. CONDUCEREA OPERAŢIONALĂ

Operaţionalizarea activităţii

Eficientizarea demersului managerial

Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor

1.Încadrarea  personalului didactic conform planului cadru şi prevederilor statutului personalului didactic privind norma didacticăSeptembrie 2019

Director

Secretar

Documente oficiale întocmite în conformitate cu metodologia MEN
2.Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu profesori calificaţi.Incheierea contractelor de munca pentru angajatii noiSeptembrie 2019DirectorDecizii ISJ; Cadre didactice calificate la toate disciplinele
3.Repartizarea profesorilor diriginţiSeptembrie 2019

Director,

Consiliul de administraţie

Decizii ale consiliului de administraţie
4.Organizarea colectivelor de catedră şi desemnarea responsabilităţilor catedrelor şi colectivelor pe arii curriculareSeptembrie 2019

Directori,

 Consiliul profesoral ,

Consiliul de administraţie

Funcţionarea eficientă a colectivelor de catedră
5.Realizarea fişelor posturilor pentru personalul didactic şi nedidacticSeptembrie 2019

Director ,

Secretariat

Fişele postului
6.Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii pe clase în vederea constituirii comitetelor de părinţi pe claseSeptembrie  2019

Director,

Responsabilii cornisiei metodice a diriginţilor

Graficul şedinţelor

Procese verbale ale şedinţelor

7.Constituirea Consiliului părinţilorOctombrie  2019Consilier educativProcesul verbal
8.Organizarea serviciului pe  şcoalăpermanentProf. educator Stoica AlinaGraficul cu serviciul pe şcoală
9.

Revizuirea şi actualizarea Regulamentului de ordine

interioară

Octombrie  2019

Directori,

Consiliul de administraţie

Corelarea regulamentului de ordine interioară cu ROFUIP şi cu hotărârile CA, CP
10.Verificarea mediilor,corectitudinea încheierii mediilor semestrialeDecembrie 2019Profesori diriginţiDeclaraţii ale profesorilor diriginţi privind corectitudinea mediilor

4. CONTROL EVALUARE

Evaluarea eficientei activităţii

Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate.

1.Evaluarea anuală a personalului didactic şi nedidactic din subordineSeptembrie 2019

Directori

Consiliul de administraţie

Corectitudinea acordării calificativelor şi completarea fişelor de evaluare
2.Întocmirea documentelor,  a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, MEN, CCD, autorităţi localepermanent

Directori,

Secretar

Rapoarte, procese verbale elaborate la termen
3.Întocmirea documentelor legale privind managementul resurselor umane: cataloage, registre matricole, foi matricole, condici de prezenţă, cărţi de muncăSeptembrie 2019

Directori,

Secretar

Documentele şcolare completate şi verificate în conformitate cu legislaţia în vigoare
4.Monitorizarea activitatii cadrelor didacticeConform termenelor legale

Directori,

CEAC

Realizarea graficului de asistente

Existenta fiselor de monitorizare

Interasistente

Inspecţii tematice

Inventarierea inovaţiilor

didactice eficiente

5. MOTIVARE

Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor

1.Repartizarea echitabilă în conformitate cu prevederile legale a stimulentelor materiale pentru elevi: alocatie de hrana, rechizite

Zilnic

lunar

Director,

Consiliul de administraţie

Registrul de procese verbale ale Consiliului de Administraţie
2.Repartizare echitabilă şi în conformitate cu prevederile legale ale stimulentelor materiale pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic (gradaţii de merit)Conform termenelor legaleConsiliul de administraţieRegistrele de procese verbale de la Consiliile profesionale şi consiliul de administraţie

6. IMPLICARE / PARTICIPARE

Creşterea gradului de implicare

1.Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele de catedră, Consiliul pentru Curriculum , Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoralpermanentConsiliul profesoralProcesele verbale de la consiliul profesoral şi consiliul de administraţie
2.Organizare de întâlniri periodice ale elevilor cu cadrele didacticeperiodic

Directori,

Responsabilii comisiei metodice a diriginţilor

Procese verbale
3.Încurajarea unei culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea deschisăpermanentCadrele didacticePlan managerial

7. FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Dezvoltarea competentelor

1.

Formarea continuă prin participarea la cursurile organizate de instituţiile

abilitate

permanentResponsabilii comisiei de formare continuă

Cereri de înscriere

Adeverinţe de participare la stagii de perfecţionare

Creşterea calităţii actului didactic prin aplicarea competenţelor dobândite

 2.

Participarea la programe de

(auto) formare continua în

managementul educaţional

Program de perfecţionare ISJ

C.C.D.

Directori,

Responsabilii comisiei metodice

Atestarea cadrelor didactice în management educativ

8. FORMAREA/ GRUPURILOR DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Dezvoltarea echipelor si a spiritului de echipă

1.Încurajarea unor culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea la nivelul claselor, cadrelor didacticepermanent

Directori

Toate cadrele didactice

Planificări dirigenţie

Comunicare şi transparenţă în luarea decizilor

9. NEGOCIEREA/

REZOLVAREA CONFLICTELOR

Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii

1.Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu sau între elevi, cadre didactice, parinti.permanent

Directori,

 Consiliul  profesoral,

Consiliul de administraţie,

Diriginţi

Respectarea legislaţiei

Evitarea conflictelor

 

 

3.DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE  FINANCIARE ŞI MATERIALE

FUNCŢIA/

OBIECTIVE SPECIFICE

Nr. Crt.

 

ACŢIUNI

 

TERMEN

 

RESPONSABILI

 

INDICATORI DE PERFORMANTA

 

 

l. PROIECTAREA1.Elaborarea proiectului de bugetÎnainte de aprobarea bugetului anual

Director

Contabil şef

Proiectul de buget care să asigure o finanţare adecvată
2.Elaborarea proiectului de achiziţiei ale unităţii şcolare în vederea amenajării sălilor de clasăSemestrul II an curentDirector, Contabil şefProiectul de buget corelat cu necesarul de achiziţii
3.

Identificarea surselor extrabugetare de finanţare

Donaţii, sponsorizări

permanent

Director

Contabil şef

Contracte, documente care atestă activităţi specifice

2. ORGANIZARE

Organizarea activităţii pe compartimente

1.Repartizarea bugetului primit conform legii, pe capitole şi articole bugetaredupă aprobarea bugetului anual

Director,

Contabil şef

Bugetul aprobat
2.Procurarea fondurilor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilorpermanent

Director,

Contabil şef

Contracte de sponsorizare

3. CONDUCERE OPERAŢIONALA

Gestionarea eficienta a resurselor

1.Pregătirea sălilor de clasă în vederea desfăşurării procesului de învăţământ în bune condiţii (săli de clasă, laboratoare, sală de sport)Septembrie 2019

Director,

Administrator

Pregătirea sălilor de clasă corespunzător standardelor în vederea asigurării calităţii în educaţie
2.Stabilirea planului de achiziţiepermanent

Director,

Administrator

Plan de achizitii
3.Asigurarea funcţionării liniei INTERNET şi a sistemului AEL        permanent

Consilier educativ,

Administrator reţea

Contract servicii , Baza de date AEL ,

Funcţionarea permanentă

4.Aprovizionarea cu materiale consumabile necesare asigurării igienizarii zilnice a salilor de clasapermanent

Director,

Administrator

Existenţa materialelor consumabile
 5.Asigurarea de manuale pentru elevii scolii şi repartizarea lor prin biblioteca şcolară pe claseSeptembrie 2019

Director ,

Bibliotecar,

Profesori diriginţi

Existenţa manualelor pentru toţi elevii

Listele cu repartizarea manualelor pe clase şi elevi

6.Realizarea execuţiei bugetareTrimestrial, anual

Director,

Contabil şef

Dare de seama contabilă
7.Realizarea planului de achiziţiepermanent

Director,

Contabil şef, Administrator

Achiziţionarea bunurilor planificate
8.Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcoliipermanent

Directori,

Profesori,

Responsabilii comisiei metodice

Cheltuirea eficientă a fondurilor cu respectarea legislaţiei în vigoare

4. CONTROL/ EVALUARE

Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate

1.Încheierea exerciţiului financiaranualContabil şefDare de seama contabilă
2.Evaluarea realizării planului de achiziţiipermanent

Director,

Contabil şef

Evaluare obiectivă a achiziţiilor
3.Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice privind managementul financiar solicitate de forurile ierarhice superioarepermanent

Director,

Contabil şef

Situaţiile raportate la termenele stabilite
4.Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficialepermanentContabil şefDosarele cu acte financiar-contabile

5.  MOTIVARE

Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor

1.Stimularea materială conform legislaţiei în vigoare a cadrelor didactice si a elevilorîn funcţie de solicitări

          Directori,

Consiliul de administratie

Acordarea stimulentelor materiale

6. IMPLICARE/ PARTICIPARE

Cresterea gradului de implicare

1.Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetarepermanent

Director

Contabil şef

Darea de seamă contabilă trimestrială şi anuală cu resp. legilor în vigoare

7. FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

Dezvoltarea competentelor

1.Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar şi administrativpermanent

Director,

Contabil şef

Colecţia de monitoare oficiale Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei

8. FORMAREA GRUPURILOR/ DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Dezvoltarea echipelor si a spiritului de echipă

1.Formarea echipei personalului administrativpermanent

Director,

 Contabil şef, Administrator

Tematica concurs pentru ocuparea posturilor vacante

9.NEGOCIEREA CONFLICTELOR

Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii

1.Negocierea celor mai bune condiţii financiare pentru execuţia financiarăpermanent

Director,

Contabil şef

Selectarea caietelor de sarcini ptr. licitaţii
            

 

 

4.DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

 

FUNCŢIA/

OBIECTIVE SPECIFICE

Nr. Crt.

 

ACŢIUNI

 

TERMEN

 

RESPONSABILI

 

INDICATORI DE PERFORMANTA

 

 

1.PROIECTARE

Realizarea documentelor de planificare a activităţii

1.Iniţierea de proiecte de parteneriat la nivel local, naţional. internationalPermanent

Consiliul de administraţie,

Consiliul profesoral,

Directori

Dezvoltare institutionala
2.Elaborarea programului de inspecţii şi interasistenţe şi valorificarea fişelor de evaluare a activităţii didacticeOctombrie 2019

Directori,

şefi de comisii metodice

Graficul de asistenţe

Planul de activităţi al comisiilor metodice

Fişe de evaluare

3.Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai altor unităţi şcolare cu ocazii festive şi autorităţi locale

Decembrie 2019

Alte evenimente

Directori,

Cadre didactice

Invitaţii, afişe pliante, serbări şcolare
4.Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2020/2021Mai 2020

Directori,

Responsabilii comisiilor metodice

Participarea la târgul de oferte educaţionale

Oferta educaţională a şcolii

5.Elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţiiNoiembrie 2019Director adjunct,Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatiiBaza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate
2. ORGANIZARE1.Organizarea unor echipe mixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară.periodic

Directori

Responsabil proiecte

Analiza periodică

a evoluţiei si a stadiului de implementare al proiectelor

3. CONDUCERE OPERAŢIONALĂ1.Instruirea TIC a tuturor cadrelor didactice şi planificarea orelor susţinute prin utilizarea soft-ului educaţional AELNoiembrie 2019

Director,

Responsabilii comisiei metodice

Atestare TIC a tuturor cadrelor didactice ,

Planificarea eficientă a activităţilor AEL

Operaţionalizarea activităţii

Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor

2.

Desfăşurarea activităţilor metodice

prin organizarea de activităţi demonstrative în cadrul catedrelor,

editarea de materiale metodice şi de

specialitate

permanentDirector adjunct, Responsabilii Comisiei metodice

Planurile de activitate

ale comisiei metodice,

Materiale elaborate de

cadrele didactice

3.

Elaborarea unor programe speciale:

de stimulare a elevilor cu performanţe în vederea participării la concursuri şcolare şi extracurriculare de educare a comportamentului civilizat, de întărire a ordinii şi disciplinei, de editare a unor reviste şcolare

permanent

Profesorii care realizează

activităţi de

perfecţionare

Graficul şedinţelor de pregătire si materialele realizate pentru pregătirea suplimentară a elevilor, Revistele şcolare
4.Protocoale şi convenţii încheiate cu Poliţia, Pompierii, JandarmeriaPeriodicDirectorProcese verbale „încheiate cu partenerii sociali
5.Colaborarea cu O.N.G.– uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă.PeriodicCadre didactice

Initierea de activitati comune

Parteneriate

6.Organizarea sedinţelor cu părinţii, dezbateri pentru prezentarea noii legislaţii din domeniul învăţământului.Permanent conform graficului MEN

Director

Şefii de catedră

Diseminarea corectă a tuturor informaţiilor privind legislaţia şcolară
7.Popularizarea rezultatelor obţinute de elevii scolii la concursuri interjudeţene şi extracurricularepermanentDirector

Oferta educaţională,

 Articole din ziar,

Raportul privind starea calităţii procesului de instruire şi educare

8.Colaborarea cu CJ Alba  pentru  lucrările de modernizare a scoliipermanent

Director,

Contabil şef

Corespondenţa cu oficialităţile locale în vederea realizării unui parteneriat eficient

4. CONTROL/ EVALUARE

Evaluarea eficientei activităţii

1.Analiza activităţii desfăşurate în şcoală, pe comisii metodice şi în consiliul de admnistraţieperiodic

Directori ,

şefii de comisii metodice

Diagnoza corectă a situaţiei actuale Plan de măsuri eficiente
2.Elaborarea listelor cu criterii de evaluare pentru unităţile şcolare, cadre didactice şi concursuri şcolareSemestrul II

Prof.coordonator comisie de evaluare

şefii de comisii metodice

Criterii de evaluare adaptate unităţii noastre şcolare

5. IMPLICARE/ PARTICIPARE

Cresterea gradului de implicare

1.Invitarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile festive ale şcolii –   deschiderea anului şcolar, ziua şcolii, serbări şcolareocazionalDirectorInvitaţii speciale pentru reprezentanţii comunităţii locale
2.Popularizarea ofertei educaţionaleAprilie  2020

Director,

Comisia pentru

promovarea imaginii şcolii

Pliante

Site-ul şcolii

Popularizare în

comunitate prin articole in presa scrisa si on-line

6.FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ şi PERSONALĂ

Dezvoltarea competentelor

1.

Desfăşurarea unor proiecte de parteneriat

strategic sau de mobilitate a cadrelor

didactice şi a elevilor

anual

Directori

Responsabil proiecte

Cadre didactice

Cel putin o aplicatie pentru proiecte de mobilitate si una pentru parteneriate strategice

7 NEGOCIEREA REZOLVAREA CONFLICTELOR

Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii

1.Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor intervenite in cadrul institutiei si cu reprezentanţii autorităţilor localepermanent

Director

Contabil şef

Comunicare eficientă cu autorităţile locale şi furnizorii de servicii

 

Monitorizarea si evaluarea planului operational

 

Modalităţi de monitorizare:

 • Chestionare
 • Evaluare externă
 • Rapoarte scrise
 • Şedinţe periodice
 • Fişe de analiză a documentelor şcolii
 • Ghiduri de observaţie
 • Situaţii statistice

Modalitati de evaluare:

 • Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testari (iniţială şi finală)
 • Rezultatele/progresele obtinute de catre elevi reliefate prin fisele de evaluare continua
 • Procentul de promovabilitate
 • Gradul de integrare a absolvenţilor în licee si scoli profesionale speciale
 • Rezultatele obţinute de elevi la concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive
 • Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice
 • Starea bazei didactico-materiale a şcolii
 • Gradul de implicare în proiecte comunitare
 • Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii
 • Ghiduri de bune practici

 

Indicatori de evaluare:

 • 90% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative
 • 20% din numărul elevilor realizează progres școlar
 • toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv
 • 90% din CDŞ cuprinde specificul elevilor
 • 30% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi extraşcolare
 • sub 5% elevi cu abandon şcolar
 • 100% cabinet de informatică funcţional
 • toate activităţile sunt monitorizate