chenar

Plan managerial

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA
Str. T. Vladimirescu, nr. 39 cod. 510207, tel. 0258819383, fax 0258819383
e-mail: scspec.alba@mail.albanet.ro

Nr. 1537 / 13.10.2020

Aprobat în Consiliul de Administratie din data de 13.10.2020

PLAN MANAGERIAL CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ AN ŞCOLAR 2020-2021

DIRECTOR:
PROF. FLOREA ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT:
PROF. ENYEDI ANCA

BAZA CONCEPTUALA

Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:
 • Obiectivele Strategiei Europa 2020,capitolul IV Educație
 • Legea 1/2011- Legea Educației Naționale
 • OMECTS nr 5573/7.10.2011 -Regulamentul de organizare si funcționare a învatamantului special și special integrat
 • Raportul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, privind starea învațămantului în anul școlar 2019-2020
 • Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 75/12.07.2005 privind asigurarea calitații educației
 • Ordin 5079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 • Plan managerial al ISJ Alba pentru anul școlar 2020-2021
 • OMEC nr. 4135/21.04.2020
 • ROFUIP
 • Procedura operațională (P.O. 1 1) privind pregătirea școlii și desfășurarea cursurilor
 • Procedura operațională(P.O.32) privind curățenia și dezinfecția în unitate în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul sars-cov-2
 • Procedura operațională( P.O.33) privind triajul elevilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul sars-cov-2
 • Procedura operațională (P.O. 34) privind izolarea elevilor bolnavi în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul sars-cov-2
 

ARGUMENT

Centrul Școlar de Educație Incluziva Alba Iulia își propune să asigure o intervenție psihopedagogică în echipă prin trasee educaționale personalizate, în concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului preuniversitar românesc în Spațiul European.

Se dorește ca Romania să fie un partener în domeniul educației și formarii profesionale la nivel european și să depună toate eforturile posibile pentru diminuarea decalajului existent între ea și celelalte state membre.Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova precum și disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activități performante și competitive din sfera cunoașterii ,din economie , din viața comunității, în vederea creșterii participării la educația preșcolară ca baza pentru succesul educațional ulterior , în special în cazul celor provenind din medii dezavantajate.

Strategia Europa 2020 presupune 3 axe importante pentru UE la orizontul anului 2020:

 1. crestere economica inteligenta (consolidarea cunoasterii, inovatie ,eduatie, societate digitala)
 2. crestere economica durabila ( cresterea eficientei in productie si a competitivitatii )
 3. cresterea economica incluziva ( participarea sporita pe pietele muncii , dobandirea de noi abilitati profesionale si diminuarea saraciei.)

 

În acest context, iată câteva din prioritățile politicii educaționale ce urmează a fi implementate în sistemul de învățământ preuniversitar:

Descentralizarea sistemului de învățământ:

 • eficientizarea activității și creșterea performanțelor instituțiilor educaționale;
 • democratizarea sistemului educațional;
 • asigurarea transparenței actului managerial;
 • asigurarea accesului și echității în educație;  
 • stimularea inovației, a responsabilității profesionale și a răspunderii publice.

Asigurarea calității în activitatea de educație, ceea ce presupune:

 • Proiectarea, organizarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățăturii conform curriculumu-lui educațional;
 • monitorizarea continuă a progresului în parcursul educațional ;
 • evaluarea internă a rezultatelor;  
 • evaluarea externă a rezultatelor.

Formarea și perfecționarea cadrelor didactice:

 • formarea directorilor și a cadrelor didactice pe probleme de evaluare și asigurarea calității;
 • perfecționarea cadrelor didactice prin grade didactice și masterate;
 • alte programe ale ISJ și CCD pentru toate cadrele didactice

Educația trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învățare, care pe parcursul vieții constituie pilonii cunoașterii:

 • a învăța să știi, ceea ce înseamnă dobândirea instrumentelor cunoașterii
 • a învăta să faci, astfel încât individul S«intre în relație cu mediul înconjurator
 • a învăta să trăiești împreună cu alții,pentru a coopera cu alte personae, participând la activitățile umane
 • a învăța să fii, un element important, ce rezultă din primele trei.

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN​

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, este situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr 39. În anul scolar 2020-2021, în unitatea școlară sunt înscriși 133 de copii cu CES în 15 clase, 9 clase cuprinzând elevi cu deficiențe grave, 6 clase cuprinzând elevi cu deficiențe moderate și ușoare, iar 26 elevi nedeplasabili fiind școlarizați la domiciliu.

 

Clădirea școlii se desfașoară pe trei nivele, fiind dotată cu:

 • 20 săli de clasă;
 • 7 cabinete școlare de logopedie
 • 1 cabinet psihodiagnoză
 • 1 cabinet kinetoterapie 
 • 2 cabinete informatică
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet asistentă socială
 • o sală de sport
 • o sală pentru servirea mesei transformată in sală de clasă
 • o spălatorie;
 • 3 birouri administrative
 • 1 sală activități recreative transformată in sală de clasă
 • biblioteca, dotată cu cărți de specialitate

În contextul pandemiei de coronavirus, în cadrul Consiliului de administrație al școlii s —a hotărât ca în unitatea noastră să se deruleze un scenariu hibrid, în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare( P.O. 1 1, P.O.32, P.O.33, P.O.34).

Fiecare încăpere și spațiu din incinta CSEI este dotat astfel încât să creeze un ambient plăcut copiilor dar totodata și un climat educațional favorabil desfășurării unui învățământ de calitate. În ceea ce privește mijloacele de învățământ moderne: calculatoare, aparatura audio-video, dvd-uri, copiatoare, imprimante,videoproiectoare și camere web putem spune ca acestea completeaza activitatea cadrelor didactice.

RESURSE UMANE

 • Personalul CSEI Alba Iulia:
a) Personal didactic
 • Număr total: 55 din care:
 • Cadre didactice titulare – 37
 • Cadre didactice suplinitoare– 14
 • Cadre didactice venite prin detaşare – 1           
 • Cadre didactice pensionate – 1                                
 • Cadre didactice necalificate – 2
b) Personal didactic auxiliar şi nedidactic
 • Număr total: 10 , din care:
 • Secretar – calificat – 1
 • Administrator financiar (contabil şef) – calificat – 1
 • Administrator patrimoniu (administrator)–calificat- 1
 • Asistent social – calificat – 1
 • Medic – calificat – 1
 • Muncitor de intretinere – calificat – 1
 • Paznic –calificat-1
 • Ingrijitori – calificat – 2 ( 1 post vacant)
Grade didactice
Debutant 10 Definitivat 10 Grad did II 8 Grad didactic I 27
Concursuri si proiecte
 • locale
 • judeţene
 • naţionale
 • internaţionale                                                                                                                                                                                                                              
RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE S-a reusit cu sprijinul sponsorizarilor si donatiilor interne si externe utilarea unitatii dupa cum urmeaza:
 • Inlocuire usi și ferestre cu tâmplarie PVC
 • Mobilier modular, ergonomic in fiecare clasa;
 • Dotarea tuturor salilor de clasa cu table pentru marker;
 • Dotarea unei Sali cu tabla interactiva,sistem audio
 • Dotarea cu calculatoare, imprimante, TV Smart
MODUL DE COMUNICARE Comunicarea este funcţională, atât pe verticală (ascendent – descendent) cât şi pe orizontală, realizandu-se între:
 • Director – personal didactic şi nedidactic;
 • Director –elevi (prin cadrele didactice sau direct);
 • Director – părinţi (prin cadrele didactice sau direct).
Toate formele comunicării se derulează în mod formal, dar și informal. Comunicarea decurge în limitele normalului și al decenței. Comunicarea cu părinții se realizează prin ședințele adunărilor generale ale părinților claselor și ale Consiliului Reprezentativ al Părinților (de doua ori pe an are loc întâlnirea părinților cu directorul; de mai multe ori întâlnirea cadrelor didactice cu părinții elevilor). Comunicarea directorului cu reprezentanții comunității locale este optimă și se realizează în ambele sensuri. CSEI Alba Iulia îndeplinește următoarele funcții:
 • de intervenție directă prin oferirea de servicii psihopedagogice , psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi/tineri cu cerințe educative speciale , părinți, cadre didactice din școlile de masă ,membrii ai comunității locale
 • de informare, formare continuă/perfecționare și consiliere a personalului didactic în domeniul educației incluzive
 • de suport metodico- științific în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă.
Având în vedere prioritațile naționale și cele județene , obiectivele generale ale CSEI Alba Iulia, în anul scolar 2020-2021 sunt următoarele:
 1. asigurarea accesului egal la educație pentru toți copiii din învățământul special
 2. îmbunătățirea calității educației
 3. promovarea unui management educațional performant
 4. implementarea unor metode și strategii didactice folosite în UE
Planul managerial al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia pentru anul școlar 2020-2021 este parte integrantă a Strategiei de dezvoltare a învățământului preuniversitar . Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei aflată în curs de desfășurare în sistemul național de învățământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculă și până la management și are ca țel crearea unui sistem educațional adecvat societății cunoașterii. Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educației ,unitatea de învățământ, respectiv beneficiarii direcți ai sistemului de învățământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educației, formării, cercetării și dezvoltării având ca dimensiuni principale îmbunătățirea calității și a eficacității sistemului de educație și formare profesională, facilitarea accesului universal la educație și formare, deschiderea sistemului de educație și de formare profesională către spațiul european.

ANALIZA PESTE

Politic:

Oportunităţi:

 • Modificări în Curriculum-ul şcolar specific învăţământului special (planuri cadru si programe noi);
 • Receptivitatea Consiliului Judetean la rezolvarea unor probleme de care depinde buna funcţionare a scolii.

Ameninţări:

 • Încadrarea insuficientă a personalului pentru desfăşurarea actului educaţional conform cerinţelor actuale şi asigurarea calităţii.

Economic:

Oportunităţi:

 • Colaborarea cu agenţi economici receptivi şi generoşi pentru acordarea de sprijin material şi financiar.

Ameninţări:

 • Numărul mare de părinţi fara venituri sau cu venituri reduse;
 • Numărul din ce în ce mai crescut de părinţi care migrează în străinătate, lăsându-şi copiii cu rudele sau vecinii.

Social:

Oportunităţi:

 • Mame casnice care pot participa zilnic la desfăşurarea procesului instructive-educativ .

Ameninţări:

 • Cartier cu fluctuaţie ridicată în defavoarea familiilor tinere, care nu au acces la costurile unei locuinţe în zonă;
 • Existenţa (în zonă) a unor grupuri de tineri cu preocupări şi comportament antisocial.

Tehnologic:

Oportunităţi:

 • Participare la cursuri de inițiere computerială a cadrelor didactice și a elevilor;
 • Implementarea informaticii în strategiile didactice ale actului educațional;
 • Accesarea internet-ului pentru obtinerea unor informații în domeniu;
 • Selectarea și adaptarea resurselor educaționale deschise, a sesiunilor de învățare pe aplicații , precum și a altor categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare online
 • Proiectarea și desfășurarea activităților suport pentru învățarea online, din perspectiva principiilor didactice și a celor privind învătarea online
 • Înregistrarea școlii noastre pe platform G Suite
 • Folosirea unor materiale multifuncționale în activitatea didactică;
 • Realizarea unui site al scolii.

Ameninţări:

 • Influența negativă a folosirii în exces a televizorului (pentru copii), a internetului și a telefonului.

Ecologic:

 • Poluarea atmosferei de către agenţii economici din apropiere, care nu respectă legislaţia în vigoare;
 • Existenţa unor proiecte educaţionale cu caracter ecologic ce se derulează în colaborare cu parteneri specializaţi în protecţia mediului;
 • Implicarea copiilor în acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor, atât în incinta, cât şi în curtea scolii.

ANALIZA SWOT

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) S.W.O.T., analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:

 1. Curriculum
 2. Resursa umană
 3. Resursa materială şi financiară
 4. Relaţii cu comunitatea
 1. Curriculum

Puncte tari

 • noul curriculum oferă libertatea de a alege teme,strategii, maniere de lucru
 • scheme orare flexibile
 • curriculum la decizia școlii (activitățile opționale care pot personaliza oferta de educație)
 • abordare interdisciplinară, transdisciplinară
 •  comisii funcționale
 • experiențele din domeniul educației sunt valorificate maximal
 • preocuparea expresă a majorității cadrelor didactice pentru flexibilizarea proiectării curriculare, în funcție de nivelul claselor, de evoluția fiecărui elev în parte

 

Oportunitati

 • cursurile de
  formare au avut succes pentru că au abordat domenii curriculare și metodologii
  didactice moderne-desfășurare interactivă
 • parteneriatele între
  furnizorii de educație au contribuit la ridicarea calității ofertei
  educaționale
 • există posibilitatea de a proiecta trasee educaționale
  diverse pentru elevi, plecând de la nivelul dezvoltării fiecăruia
 • acces la programele pentru implementarea învățământului
  integrat
 • existența unui
  spațiu de bibliotecă și perfecționare adecvat existența bibliografiei de
  specialitate
 • existența unor programe de intervenție centrate pe elev și pe deficiența
  acestuia

Puncte slabe

 • discrepanțe mari între curriculum-ul învățământului special primar, gimnazial și învățământul de masă primar, gimnazial
 • comunicare insuficientă între cadrele didactice din școala specială și școala de abordare tradițională a curriculum-ului cu ajutorul metodelor
  frontale
 • manuale vechi, cu conținuturi depășite (în special cele de limba română)

Amenintari

 • manifestarea unor tulburări de comportament la unii elevi, care ingreuneaza practic integrarea lor comunitate
 • maniera informală a activității didactice
 • accent pe conținut în detrimentul competențelor

 

 1. Resurse umane

Puncte tari

 

 • cadre didactice calificate
 • personal specializat în activități terapeutice specifice (100%)
 • forme de pregătire continuă (cercuri, schimburi de experiență, abilitări curriculare, perfecționare prin grade didactice , perfecționare privind formarea competențelor digitaleîn vederea susținerii lecțiilor online, etc.)
 •  management orientat spre implementarea programelor de integrare socio-profesională a elevilor cu cerințe educative speciale management specializat prin cursuri de formare continuă
 • capacitatea de a lucra în echipă a unor cadre didactice
 •  dezvoltarea învățământului de sprijin
 •  cultura organizațională a școlii
 • calitatea serviciilor oferite de școală
 • cooperarea și lucrul în echipă la nivelul managementului școlii

Oportunitati

 • participarea cadrelor didactice la cursuri de formare
 • formarea
  directorilor la nivel județean asigură bună diseminare a informațiilor și o
  optima organizare a formării continue
 • creșterea interesului societății civile pentru programele de
  integrare socio-profesională
 • cadre didactice
  calificate,deschise perfecționarii și însușirii unor metode moderne de predare
 • existența de relații parteneriale corecte cu factorii educaționali
  comunitari, instituții descentralizate, instituții conexe ale M.E.C.

Puncte slabe

 • mediu educațional
  inadecvat al familiilor de proveniență ale copiilor
 • încadrarea insuficientă
  ca și număr de cadre didactice de sprijin raportat la cererea școlilor din
  județ
 • rezistența unor cadre
  didactice la utilizarea instrumentelor multimedia în organizarea și desfășurarea
  lecțiilor

 

 

Amenintari

 • părăsirea sistemului, din cauza lipsei de
 • atractivitate financiară
  și pentru carieră, de către unele cadre didactice educație precară a familiilor
  de proveniență ale elevilor scăderea populației școlare abandon școlar
  dezinteresul și lipsa de implicare a unor părinți, datorită situației lor
  precare
 • creșterea numărului de familii plecate la lucru în
  străinătate
 • amplificarea fenomenelor negative (absenteism, abandon școlar, delicvență
  juvenilă) pe fundalul schimbărilor de substanță din societatea românească, al copierii de către elevi a unor seudomodele de comportament, datorate și iresponsabilității unor părinți și a mass-media.

 

 1. Resursa materială şi financiară

Puncte tari

 • condiţii funcţionale şi estetice pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ
 • resursele materiale alocate sunt eficient utilizate
 • baza materială modernă şi bine întreţinută
 • parteneriatele sunt surse de finanţarecabinete terapeutice specializate (logopedie, psihologie, CFM, ludoterapie, terapii ocupaţionale, sala de sport)
 • utilizarea corespunzătoare a resurselor extrabugetare
 • mijloace audio-video
 • cabinet AEL
 • softuri educaţionale modern

Oportunitati

 • donaţii
 • subordonarea administrativă la Consiliul Judeţean Alba
 • colaborări cu agenţi economici din zonă
 • sponsorizări cu lucrări şi servicii

Puncte slabe

 • fonduri financiare limitate
 •  legea sponsorizării este neatractivă

 

Amenintari

 • starea economică precară la nivelul întregii societăţi
 • număr ridicat de şomeri
 • legislaţie restrictivă în domeniul autonomiei bugetare

 

 1. Relaţii cu comunitatea

Puncte tari

 • parteneriat cu Consiliul Judeţean
 • parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale
 • parteneriat cu cadrele didactice ale şcolilor de masă integratoare
 • parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
 •  colaborare cu diferiţi agenţi economici în vederea integrării profesionale a absolvenţilor
 • colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
 • Consiliul Judeţean are o percepţie pozitivă asupra problematicii învăţământului special

Oportunitati

 • parteneriate naţionale şi internaţionale
 • existenţa sponsorilor care, prin sensibilizare,pot deveni parteneri educaţionali
 • existenţa unor programe pentru ajutorarea
 • copiilor aflaţi în dificultate
 • construirea unor programe de educaţie pentru sănătate
 • implicarea administratiei judeţene în
 • elaborarea unei strategii de reabilitare a instituţiei

Puncte slabe

 • imagine publică deformată pentru unităţile de învăţământ special şi pentru elevii acestor unităţi (priviţi cu milă sau respingere)
 •   neimplicarea familiilor în actul educaţional şi profesional
 • neînţelegerea problematicii complexe a învăţământului special de unii reprezentanţi ai comunităţii

Amenintari

 • scăderea numărului de copii
 • carenţele educative ale părinţilor
 • prevederi legale confuze şi chiar limitative in privinţa raporturilor dintre şcoală şi comunitate

MISIUNEA CSM ALBA IULIA

 Misiunea şcolii este instruirea şi educarea, recuperarea şi integrarea şcolară,socială şi profesională a copiilor, elevilor cu deficienţe şi /sau tulburări ori dificultăţi de învăţare,asociate cu tulburari de comportament.

 

Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor prin evaluarea adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea  reabilitării – recuperării  şi compensării deficienţelor ori tulburărilor dificultăţilor de învăţare.

Educaţia specială trebuie să-i ajute pe copiii/elevii cu deficienţe, să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape  de dezvoltarea normală.

Centrul Şcolar de Educatie Incluziva Alba Iulia îşi propune diversificarea serviciilor de asistenţă educationala şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu deficienţă mintala de diverse grade din judeţul Alba.

 

 

VIZIUNEA CSM ALBA IULIA

Promovarea programelor educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive , care să ofere copiilor cu CES posibilitatea  dezvoltarii lor optime în ceea ce priveşte autonomia personala şi sociala, responsabilitatea , încrederea în sine şi toleranţa.

 

ȚINTE Șl OBIECTIVE STRATEGICE ALE CSEI ALBA IULIA

 Ţintele strategice stabilite de catre CSEI şi pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt:

 

Ţinta 1. Asigurarea caracterului diferenţiat al învăţării şi recuperării în funcţie de nevoile educaţionale şi potenţialul  elevilor;

Obiective strategice:

personalizarea predarii-invatarii si a activitatilor recuperator-terapeutice in functie de nivelul si potentialul de dezvoltare psiho-individual al elevilor

– adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de invatare ale copiilor cu CES

– Compensarea prin terapii specifice pentru copii/.elevii cu  dificultati de invatare, dificultati de dezvoltare, dificultati de adaptare, tulburari de limbaj, tulburari de comportament, deficiente fizice si neuromotorii, deficiente senzoriale;

 

Ţinta 2 .Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare;

Obiective strategice:

– reducerea absenteismului si a abandonului  la nivelul invatamantului special

– cresterea climatului de siguranta a elevilor

– Informarea si consilierea elevilor,parintilor si cadrelor didactice

 

Ţinta 3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate;

Obiective strategice:

– asigurarea resurselor necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor

– modernizarea infrastructurii unității, prin creșterea gradului de informatizare a activității compartimentelor.

 

Ţinta 4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;

Obiective strategice:

 • Asigurarea accesului egal la educatie pentru toti copiii din invatamantul special si special integrat
 • Dezvoltarea serviciilor de sprijin si asistenta educationala pentru copiii cu cerinte educationale special din scoala si din alte unitati integratoare
 • Implicarea activa a parintior , a comunitatii locale, a celorlalte institutii educative in formarea la copii si tineri a unor atitudini pozitive fata de societate.

 Ţinta 5.  Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin promovarea serviciilor institutiei si derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene.

Obiective strategice:

– Asigurarea continuitatii in parteneriatele educationale interinstitutionale locale, regionale, nationale si internationale

– Creșterea capacității instituționale a unității de învățământ pentru elaborarea și gestionarea unui număr sporit de proiecte

– Colaborarea cu instituții abilitate în ofertarea și derularea de proiecte

 

 

PLAN OPERATIONAL
AN SCOLAR 2020-2021

I.DOMENIUL FUNCȚIONAL: CURRICULUM

 

FUNCȚIA/

OBIECTIVE SPECIFICE

Nr. Crt. ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI

INDICATORI DE

PERFORMANTĂ

l. PROIECTARE

Realizarea documentelor de planificare a activității manageriale

1. Elaborarea planului managerial pentru anul școlar 2020-2021 Septembrie 2020

Director

Director adjunct

Corelarea cu obiectivele strategice, cu criteriile de evaluare, cu nevoile specifice ale comunității
2. Elaborarea proiectului C.D.S. ținând cont de opțiunile elevilor Februarie 2021

Responsabilii Comisiilor metodice

Director adjunct

Corespondenta dintre opțiunile elevilor și CDS acordate
3.

Elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru anul scolar

2020-2021

Decembrie 2020

Director, Director adjunct

Consiliul de administrație

curriculară în conformitate cu planul județean de școlarizare
2.ORGANIZARE
Realizarea documentelor de planificare a activității pe specialități
Creșterea calității educative
1. Organizarea comisiilor metodice* si a comisiilor de lucru (comisiile metodice se vor întruni lunar, fără o tematică Septembrie 2020 Consiliul de administrație, Consiliul profesoral Dosarele comisiilor metodice
2. Popularizarea planurilor de învățămnânt valabile în anul școlar 2020-2021 Septembrie 2020 Director adjunct, Responsabilii comisiilor metodice Utilizarea și aplicarea corectă a planurilor cadru
3. Procurarea programelor școlare la toate disciplinele din planurile de învățământ Septembrie 2020 Director adjunct, Responsabilii comisiilor metodice Programele valabile, aprobate de MEC
4. Intocmirea planificărilor semestriale pe unități de învățare la toate obiectele de învățământ , ținând cont de particularitățile psihoindividuale ale elevilor Septembrie 2020 Director adjunct, Responsabilii comisiilor metodice Planificarile semestriale respectă în proporție de 100% particularitățile elevilor
Analiza periodică a progresului școlar
5. Informarea elevilor din clasele a VIII a cu privire la metodologia MEC pentru înscrierea în clasa a IX-a. Noiembrie 2020 Director adjunct, Responsabilii comisiilor metodice, Profesori Diriginți Ghidul candidatului
6. Distribuirea manualelor pentru elevii unității de invatamant Septełnbrie 2020 Director, Bibliotecar Setul de manuale pentru fiecare
7. Intocmirea planificărilor
(includerea unor activități remediale, de recuperare pentru perioada martie-iunie
2020
Septembrie 2020 Director adjunct,
Responsabilii comisiilor metodice
Dosarele comisiilor metodice

3.CONDUCEREA OPERAȚIONALĂ
Operaționalizarea activității
Eficientizarea demersului managerial.

Organizarea în vederea atingerii standardelor și a finalităților.

1. Intocmirea orarului conform normelor psihopedagogice și procedurii operaționale P.O. I I 10.09.2020 Director,
Comisia pentru intocmirea orarului
Respectarea recomandărilor psihopedagogice privind orarul școlii
2. Monitorizarea parcurgerii curriculumului TC și CDȘ pennanent

Director,

Director Adjunct,

Resp. comisii metodice

Plan de asistențe la ore și fișe de asistență
3. Analiza ritmicității notării și a frecvenței elevilor lunar Director adjunct Numărul de note în catalog în conformitate cu regulamentele în vigoare
4. Monitorizarea  și a celor pe parcurs pentru urmărirea progresului școlar lunar

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice

Rapoartele comisiilor de catedră privind progresul școlar
5. Analiza semestrială și anuală a întregii activități desfășurate Începutul semestrului și al anului școlar Director, Director adjunct, Consiliul de administrație Materiale de analiză ale Consiliului  și ale Consiliului de administrație
6. Intocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și speciale solicitate de ISJ, CCD, MEC și alți parteneri educaționali permanent

Director

Director adjunct, Secretariat

Documente elaborate conform standardelor și în termenele solicitate
7. Arhivarea și păstrarea documentelor școlare Conform terłnenelor legale

Director,

Secretariat

Conformitate cu nomenclatorul arhivistic
5. MOTIVARE Stimularea și motivarea cadrelor didactice și a elevilor 1. Consultarea părinților și a elevilor în vederea repartizării orelor din CDȘ Februarie 2021 Director, Consiliul pt. Curriculum, prof.diriginți Formulare de opțiuni cu semnăturile elevilor, cererile părinților

6. IMPLICARE/ PARTICIPARE

Creșterea gradului de implicare

1. Dezvoltarea serviciilor educaționale de consiliere și orientare școlară pentru elevi și părinți permanent

Directori

Profesor psiholog

Invatatori

Diriginti

Proiecte comune cadre didactice – elevi – părinți_; Antrenarea părinților în activitățile de consiliere

7 .FORMARE /

DEZVOLTARE

PROFESIONALĂ

Șl PERSONALĂ

Optimizarea competențelor.

1. Promovarea examenelor de grad de către toate cadrele didactice Conform graficului de desfășurare a gradelor Director,
Responsabilii comisiei de monitorizare a act. de formare continuă
Atestatele de obținere a gradelor didactice

8.FORMAREA

GRUPURILOR/

DEZVOLTAREA ECHIPELOR

1. Organizarea comisiilor de lucru, a comisiilor metodice Septembrie 2020

 administrație,

Consiliul profesoral,

Director,

Director adjunct

Componența comisiilor de lucru în anul școlar 2020-2021 Funcționarea corespunzătoare a comisiilor


2.DOMENIUL FUNCȚIONAL: RESURSE UMANE

FUNCȚIA/

OBIECTIVE SPECIFICE

Nr. Crt. ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANTA
1. PROIECTARE Realizarea documentelor de planificare a activității manageriale 1. Elaborarea planului de școlarizare în concordanță cu strategia de dezvoltare și dotarea materială a școlii Conform termen ISJ

Director,

Consiliul de administratie

Proiectul planului de școlarizare în confonnitate cu planul școlar județean
2. Elaborarea proiectului de încadrare în confonnitate cu sfi-uctura planului de școlarizare si a planului cadru de învățământ Confonn grafic ISJ

Directori ,

Consiliul de adminisffație Secretariat

Corectitudinea proiectului de încadrare cu personal didactic cu respectarea legislației în vigoare

2 ORGANIZARE

Organizarea activității pe compartimente

l . Constituirea clasei pregatitoare Septembrie 2020 Directori, Secretar Asistent social Formațiunile de lucru la clase respectând ierarhia și solicitările
2. Repartizarea pe clase a elevilor fransferați conform Regulamentului pen-nanent

Comisia Internă de Evaluare Continuă

Consiliul administrație

Formațiunile de lucru Ia clase
3. Realizarea consilierii și orientării școlare a elevilor permanent

Psiholog scolar

Profesori diriăți

Planificarea orelor de diligenție/consiliere

3. CONDUCEREA

OPERAȚIONALĂ

Operaționalizarea activității

Eficientizarea demersului managerial

Organizarea în vederea atingerii standardelor și a finalităților

l . Incadrarea personalului didactic conform planului cadru și prevederilor statutului personalului didactic privind norma didacfică Septembrie 2020 Director Secretar Documente oficiale întocmite în conformitate cu metodologia EvlEC
2. Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu profesori calificați.lncheierea Septembrie 2020 Director Decizii ISJ•, Cadre didactice calificate la toate disciplinele
3. Repałtizarea profesorilor diriginți Septembrie 2020

Director,

Consiliul de adminisfrație

Decizii ale consiliului de administrație
4. Organizarea colectivelor de catedră și desemnarea responsabilităților catedrelor și colectivelor pe arii cuniculare Septembrie 2020

Directori,

Consiliul profesoral ,

Consiliul de administrație

Funcționarea eficientă a colectivelor de catedră
5. Realizarea fișelor posturilor pentru personalul didactic și nedidactic Septembrie 2020

Director ,

Secretariat

Fișele postului
6. Organizarea și desfășurarea ședințelor cu părinții pe clase în vederea constituirii comitetelor de părinți pe clase Septembrie 2020

Director,

Responsabilii comisiei metodice a diriginților

Graficul ședințelor

Procese verbale ale ședințelor

7. Constituirea Consiliului părinților Octombrie 2020 Consilier educativ Procesul verbal
8. Organizarea serviciului pe școală pennanent Prof. Rusan Mihaela Graficul cu serviciul pe școală
9.

Revizuirea și actualizarea

Regulamentului de ordine interioară

septemblie 2020

Directori,

Consiliul de administra ie

Corelarea regulamentului de ordine interioară cu ROFUIP și cu hotărârile CA, CP
10. Verificarea mediilor,corectitudinea încheierii mediilor semestriale Februarie 2021 Profesori diriginți Declarații ale profesorilor diriginți privind corectitudinea mediilor

4. CONTROL EVALUARE

Evaluarea eficientei activității

Identificarea punctelor slabe și a punctelor tari în activitate.

1. Evaluarea anuală a personalului didactic și nedidactic din subordine Septembrie 2020

Directori

Consiliul de administra ie

Corectitudinea acordării calificativelor și completarea fișelor de evaluare
2. Intocmirea documente or, a rapoartelor tematice curente și speciale solicitate de ISJ, NEC, CCD, autorită i locale permanent Directori, Secretar Rapoarte, procese verbale elaborate la termen
3. Întocmirea documentelor legale privind managementul resurselor umane: cataloage, registre matricole, foi matricole, condici de prezență, cărți de muncă Septembrie 2020 Directori, S ecretar Documentele școlare completate și verificate în conformitate cu legislația în vigoare
4. Monitorizarea activității cadrelor didactice Conform termenelor legale

Directori,

CEAC

Realizarea graficului de asistențe Existența fișelor de monitorizare

Interasistente

Inspecții tematice

Inventarierea inovațiilor didactice eficiente

5. MOTIVARE

Stimularea și motivarea cadrelor didactice și a elevilor

1. Repartizarea echitabilă în conformitate cu prevederile legale a stimulentelor materiale penfru elevi: alocatie de hrana, rechizite Zilnic lunar

Director,

Consiliul de administrație

Registrul de procese verbale ale Consiliului de Administrație
2. Repartizare echitabilă și în confonnitate cu prevederile legale ale stimulentelor materiale penffu personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic (gradații de merit) Conform termenelor legale Consiliul de administrație

Regisfrele de procese verbale de la

Consiliile profesionale și consiliul de administrație

6. WWLICARE / PARTICIPARE

Creșterea gradului de implicare

1.

Asigurarea cadrului instituțional penfru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele de catedră, Consiliul penfru Curriculum ,

Consiliul de administrație și Consiliul rofesoral

permanent Consiliul profesoral Procesele verbale de la consiliul profesoral și consiliul de administrație
2. Încurajarea unei culturi organizaționale care să stimuleze comunicarea deschisă permanent Cadrele didactice Plan managerial

7. FORMARE /

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Dezvoltarea com etentelor

1. Fołmarea continuă prin participarea la cursurile organizate de instituțiile abilitate permanent Responsabilii comisiei de formare continuă Cereri de înscriere Adeverințe de participare la stagii de perfecționare
Creșterea calității actului didactic prin aplicarea competențelor dobândite
2. Participarea la programe de (auto) formare confnuă în managementul educațional Program de perfecționare ISJ C.C.D. Directori, Responsabilii comisiei metodice Atestarea cadrelor didactice în management educativ

8. FORMAREA/

GRUPURILOR

DEZVOLTAREA

ECHIPELOR

Dezvoltarea echipelor si a spiritului de echipă

1. Încurajarea unor culturi organizaționale care să stimuleze comunicarea la nivelul claselor, cadrelor didactice permanent

Directori

Toate cadrele didactice

Planificări dirigenție

Comunicare și transparență în luarea decizilor

9. NEGOCIEREA/ REZOLVAREA

CONFLICTELOR

Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activității

l. Rezolvarea rapidă, transparentă și eficientă a conflictelor cu sau între elevi, cadre didactice, parinti. permanent

Directori,

Consiliul profesoral,

Consiliul de administrație,

Diriginți

Respectarea legislației Evitarea conflictelor

3.DOMENIUL FUNCȚIONAL: RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE

FUNCȚIA/

OBIECTIVE SPECIFICE

Nr.

Crt.

ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANTA
l. PROIECTAREA 1. Elaborarea proiectuluł de buget Inainte de aprobarea bugetului anual

Director

Contabil șef

Proiectul de buget care să asigure o finanțare adecvată
2. Elaborarea proiectului de achiziției ale unității școlare în vederea amenajării sălilor de clasă Sanestml II an curent Director, Contabil șef Proiectul de buget corelat cu necesarul de achiziții
3.

Identificarea surselor extrabugetare de finanțare

Donații, sponsorizări

permanent

Director

Contabil șef

Contracte, documente care atestă activități specifice

2. ORGANIZARE

Organizarea activității pe compartimente

1. Repartizarea bugetului primit conform legii, pe capitole și arffcole bugetare după aprobarea bugetului anual

Director,

Contabil șef

Bugetul aprobat
2. Procurarea fondurilor extrabugetare și repałtizarea lor conform priorităților permanent

Director,

Contabil șef

Contracte de sponsorizare

3. CONDUCERE

OPERAȚIONALA

Gestionarea eficienta a resurselor

1. Pregătirea sălilor de clasă în vederea desfășurălii procesului de învățământ în bune condiții (săli de clasă, laboratoare, sală des sport) Septanblie 2020

Director,

Administrator

Pregătirea sălilor de clasă corespunzător standardelor în vederea asigurării calității în educație
2. Stabilirea planului de achiziție permanent

Director,

Administrator

Plan de achizitii
3.

Asigurarea funcționării liniei

NTERNET și a sistemului AEL

permanent

Consilier educativ,

Administrator rețea

Contract servicii , Baza de date AEL , Funcționarea permanentă
4. Aprovizionarea cu materiale consumabile necesare asigurării igienizarii zilnice a salilor de clasa pennanent

Director,

Administrator

Existența materialelor consumabile
5. Asigurarea de manuale pentru elevii scolii și repartizarea lor prin biblioteca școlară pe clase Septembrie 2020

Director ,

Bibliotecar,

Profesori diriginți

Existența manualelor pentru tofi elevii

Listele cu repartizarea manualelor pe clase și elevi

6. Realizarea execuției bugetare Trimestrial, anual

Director,

Contabil șef

Dare de seama contabilă
7. Realizarea planului de achiziție pennanent

Director,

Contabil șef,

Administrator

Achiziționarea bunurilor planificate
8. Utilizarea fondurilor ekffăbugetare conform priorităților stabilite în proiectele și programele școlii pennanent

Directori,

Profesori, Responsabilii comisiei metodice

Cheltuirea eficientă a fondurilor cu respectarea legislației în vigoare

4. CONTROL/ EVALUARE

Identificarea punctelor slabe și a punctelor tari în activitate

1. Incheierea exercițiului financiar anual Contabil șef Dare de seama contabilă
2. Evaluarea realizării planului de achiziții permanent

Director,

Contabil ef

Evaluare obiectivă a achizițiilor
3. Intocmirea documentelor și a rapoartelor tematice privind managementul financiar solicitate de forulile ierarhice su erioare pełmanent

Director,

Contabil șef

Situațiile raportate la termenele stabilite
4. Arhivarea și păsfrarea documentelor financiare oficiale pennanent Contabil șef Dosarele cu acte financiar-contabile
5. MOTIVARE Stimularea și motivarea cadrelor didactice și a elevilor 1 . Stimularea materială conform legislației în vigoare a cadrelor didactice si a elevilor în âłncfie de solicitări

Directori,

Consiliul de administratie

Acordarea stimulentelor materiale

6. WTLICARE/ PARTICIPARE

Cresterea gradului de implicare

1 . Asigurarea fransparenței elaborării și execuției bugetare permanent

Director

Contabil șef

Darea de seamă contabilă trimesfrială și anuală cu resp. legilor în vigoare

7. FORMARE/ DEZVOLTARE

PROFESIONALĂ

PERSONALĂ Dezvoltarea competentelor

i . Asigurarea formării specifice și a consultanței pentru personalul financiar și administrativ permanent

Director,

Contabil șef

Colecția de monitoare oficiale Cunoașterea și aplicarea corectă a legislației

8. FORMAREA

GRUPURILOR/

DEZVOLTAREA

ECHIPELOR

Dezvoltarea echipelor si a spiritului de echipă

1 . Formarea echipei personalului adminisfrativ permanent

Director,

Contabil șef,

Administrator

Tematica concurs pentru ocuparea posturilor vacante

9.NEGOCIEREA

CONFLICTELOR

Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activității

1. Negocierea celor mai bune condiții financiare penfru execuția financiară permanent

Director,

Contabil șef

Selectarea caietelor de sarcini ptr. licitații

4.DOMENIUL FUNCȚIONAL: DEZVOLTARE SI RELAȚII COMUNITARE

 

FUNCȚIA/

OBIECTIVE SPECIFICE

Nr.

Crt.

ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANTA

1 .PROIECTARE

Realizarea documentelor de planificare a activității

1. Inițierea de proiecte de parteneriat la nivel local, național. international Pennanent

Consiliul de administație,

Consiliul profesoral,

Directori

Dezvoltare institutionala
2. Elaborarea programului de inspecții și interasistențe și valorificarea fișelor de evaluare a activității didactice Octombrie 2020 Directori, șefi de comisii metodice

Graficul de asistențe

Planul de activități al comisiilor metodice Fișe de evaluare

3. Intâlniri cu reprezentanți ai agenților economici și ai altor unităfi școlare cu ocazii festive și autorități locale Decembrie 2020 Alte evenimente Directori, Cadre didactice Invitafii, afișe pliante, serbări școlare
4. Elaborarea ofertei educaționale pent•u anul școlar 2021-2022
Directori, Responsabilii comisiilor metodice Participarea la târgul de oferte educaționale Ofefla educațională a școlii
5. Elaborarea și coordonarea aplicării procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calităfii Noiembrie 2020 Director adjunct,Comisia pentu evaluarea si asi area calitatii Baza de date și informații privind calitatea serviciilor educaționale fumizate
2. ORGANIZARE l . Organizarea unor echipvmixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară. periodic

Directori,

Responsabil proiecte

Analiza periodică a evoluției si a stadiului de implementare al proiectelor

3. CONDUCERE

OPERAȚIONALĂ

Operaționalizarea activității

Organizarea în vederea atingerii standardelor și a finalităților

l . Insfruirea TIC a tuturor cadrelor didactice și planificarea orelor susținute prin utilizarea soft-ului educațional AEL Noianbrie 2020

Director,

Responsabilii comisiei metodice

Atestare TIC a tuturor cadrelor didactice , Planificarea eficientă a activităților AEL
2. Desfășurarea activităților metodice Plin organizarea de activități demonsfrative în cadrul catedrelor, editarea de materiale metodice și de specialitate permanent

Director adjunct,

Responsabilii Comisiei metodice

Planurile de activitate ale comisiei metodice,

Materiale elaborate de cadrele didactice

3. Elaborarea unor programe speciale: de stimulare a elevilor cu performanțe în vederea participării la concursuri școlare și extracurriculare de educare a comportamentului civilizat, de întărire a ordinii și disciplinei, de editare a unor reviste colare permanent Profesorii care realizează activități de perfecționare Graficul ședințelor de pregătire si materialele realizate pentru pregătirea suplimentară a elevilor, Revistele școlare
4. Protocoale și convenții încheiate cu Poliția, Pompierii, Jandarmeria Periodic Director Procese verbale „încheiate cu partenerii sociali
5. Colaborarea cu O.N.G.— uri, asociații, fundații, instituții de cultură și artă. Periodic Cadre didactice Inifierea de activitati comune Parteneriate
6. Organizarea sedințelor cu părinții, dezbateri penfru prezentarea noii legislații din domeniul învățământului. Permanent conform graficului MEC

Director

Șefii de catedră

Diseminarea corectă a tuturor infomațiilor privind legislația școlałă
7. Popularizarea rezultatelor obținute de elevii scolii la concursuri interjudețene și extracuniculare pennanent Director

Oferta educațională, Articole din ziar,

Raportul privind starea calității procesului de insfruire și educare

8. Colaborarea cu CJ Alba pentru lucrările de modemizare a scolii permanent

Director,

Contabil șef

Corespondența cu oficialitățile locale în vederea realizării unui parteneriat eficient

4. CONTROU EVALUARE

Evaluarea eficientei activității

1. Analiza activității desfășurate în școală, pe comisii metodice și în consiliul de admnistrație periodic Directori , șefii de comisii metodice Diagnoza corectă a situației actuale Plan de măsuri eficiente
2. Elaborarea listelor cu criterii de evaluare pentu urmățile școlare, cadre didactice și concułsuri școlare Semestrul II Prof.coordonator comisie de evaluare șefii de comisii metodice Criterii de evaluare adaptate unității noastre școlare

5. IMPLICARE / PARTICIPARE

Cresterea gradului de implicare

1. Invitarea reprezentanților comunității locale Ia activităfile festive ale școlii deschiderea anului școlar, ziua școlii, serbări școlare ocazional Director Invitații speciale pentru reprezentanții comunității locale
2. Popularizarea ofertei educaționale Aprilie 2021

Director,

Comisia pentru promovarea imaginii

Pliante

Site-ul școlii

Popularizare în comunitate prin articole in presa scrisa si on-line

6.FORMARE /

DEZVOLTARE

PROFESIONALĂ și

PERSONALĂ

Dezvoltarea competentelor

1.

Desfășurarea unor proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor

didactice și a elevilor

anual

Directori

Responsabil proiecte

Cadre didactice

Cel putin o aplicatie pentru proiecte de mobilitate si una pentru parteneriate strategice

7 NEGOCIEREA

REZOLVAREA

CONFLICTELOR

Utilizarea negocierii ca mijloc de

1. Rezolvarea rapidă, transpăentă și eficientă a conflictelor intervenite in cadrul institutiei si cu reprezentanții autorităților locale permanent

Director

Contabil șef

Comunicare eficientă cu autoritățile locale și furnizorii de servicii

Monitorizarea si evaluarea planului operational

Modalități de monitorizare:

 •  Chestionare 
 • Evaluare externă
 •  Rapoarte scrise
 • Ședințe periodice
 • Fișe de analiză a documentelor școlii
 • Ghiduri de observație
 • Situații statistice

Modalitati de evaluare:

 • Situații comparative ale rezultatelor obținute de elevi la cele două testari (inițială și finală)
 • Rezultatele/progresele obtinute de catre elevi reliefate prin fisele de evaluare continuă
 • Procentul de promovabilitate
 • Gradul de integrare a absolvenților în licee și școli profesionale speciale
 • Rezultatele obținute de elevi la concursuri școlare, concursuri artistice și sportive
 •  Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă și obținere de grade didactice
 • Starea bazei didactico-materiale a școlii
 • Gradul de implicare în proiecte comunitare
 • Gradul de satisfacție a beneficiarilor față de activitatea școlii
 • Ghiduri de bune practici

Indicatori de evaluare:

 • 90% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative
 •  20% din numărul elevilor realizează progres școlar  toți elevii beneficiază de un mediu școlar atractiv
 •  90% din CDȘ cuprinde specificul elevilor
 • 30% din numărul părinților sunt implicați în activități școlare și extrașcolare
 • sub 5% elevi cu abandon școlar
 • 100% cabinet de informatică funcțional
 • toate activitățile sunt monitorizate