chenar

Activitati educaționale de sprijin pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă

Profesor itinerant și de sprijin

Conform  Ordin nr. 5574/07.10.2011 „ profesor itinerant şi de sprijin este cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogic care desfăşoară activităţi de învăţare, stimulare, compensare şi recuperare cu persoanele cu CES integrate în unităţile de învăţământ de masă, în colaborare cu toţi factorii implicaţi ;”

           Statutul  profesorului  itinerant  şi  de  sprijin  este  precizat  de  către  acelaşi  ordin  după  cum  urmează :

Art.9. – (1) Posturile didactice de profesori itineranţi şi de sprijin sunt normate în cadrul unităţilor de învăţământ special, fiind ocupate prin concurs în conformitate cu prevederile art. 89din Legea nr. 1/2011.

Art.10. – Activitatea unui profesor itinerant şi de sprijin este normată ca activitate de învăţământ special, conform art. 262alin. (3) pct. f) din Legea nr. 1/2011.

Art.11. – (1) Normarea şi încadrarea profesorilor itineranţi şi de sprijin se realizează astfel:

 

a)             un post pentru 8 -12 copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate sau uşoare, integraţi individual ori în grup de 2 -3 elevi în grupe/clase din unităţi de învăţământ de masă, echivalent normei de predare de 16 ore;

b)            un post pentru 4 -6 copii/elevi/tineri cu deficienţe grave, profunde sau asociate, integraţi individual ori în grup de 2 -3 elevi în grupe/clase din unităţi de învăţământ de masă, echivalent normei de predare de 16 ore.

(2)          Cele 16 ore/săptămână aferente normei de predare se realizează în activitate directă cu copilul/elevul integrat, în clasă sau în săli multifuncţionale/centre de resurse din unitatea de învăţământ unde este înscris copilul/elevul.

(3)          Numărul de ore şi disciplinele de învăţământ la care participă profesorul itinerant şi de sprijin sunt stabilite de comun acord cu cadrele didactice de la grupă/clasă.

Cadrul didactic de sprijin:

 • colaborează cu comisia internă de evaluare continuă din şcoală în vederea preluării informaţiilor privind evaluarea şi planul de servicii personalizat al elevului cu CES integrat în învăţămîntul de masă;
 • colaborează cu întreg corpul profesoral al unităţii de învăţămînt în vederea realizării unei inserţii eficiente în colectivul şcolii;
 • elaborează şi realizează, în parteneriat cu profesorii de la clasă, programul de intervenţie personalizat, participă la adaptarea curriculumului;
 • colaborează cu profesorii de la clasele în care sunt integraţi elevi cu CES în vederea stabilirii unor modalităţi de lucru adecvate;
 • consiliază familiile elevilor care beneficiază de servicii de sprijin;
 • efectuează evaluarea periodică a dezvoltării elevilor cu CES şi operează modificări în programul de intervenţie specializată

Scopul activității cadrului didactic de sprijin este dezvoltarea şi promovarea asistenţei educaţionale a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale asigurând progresul în dezvoltarea copilului/elevului, compensarea şi remedierea dificultăţilor de învăţare. 

Competențele cadrului didactic de spriijin:

 • Identifică nevoile de sprijin în clasele de elevi. Identificarea se face la solicitarea cadrului didactic care resimte nevoia sprijinului din proprie iniţiativă.
 • Organizează întâlniri de tatonare cu grupul ţintă de copii cu CES în alt cadru decât clasa, în scopul cunoaşterii personalităţii acestora şi identificării cauzelor care detemină impasul educaţional.
 • Evaluează potenţialul de învăţare al grupului de copii, stabilind competenţele şi dificultăţile (puncte forte şi slabe), precum şi nivelul acestora în domeniile:
   • nivelul percepţiei vizuale şi auditive;
   • limbajul oral: vocabular, tulburări de pronunţie, înţelegere, evocare;
   • grafie – lexie; motricitate şi praxie;
   • memorie vizuală, orientare spaţio-temporară, atenţie; – abilităţi simbolico-matematice, rezolvare de probleme;
   • nivelul inteligenţei şi ritmul de lucru.
 • Stabileşte obiectivele intervenţiei/sprijinului şi paşii de realizare.
 • Solicită sprijinul şi colaborarea specialiştilor (psihologi, logopezi, medici, etc.).
 • Organizează şi susţine acţiuni de consiliere a cadrelor didactice cu privire la copii cu CES.
 • Colaborează şi se consultă cu învăţătorul/profesorul clasei oferind şi solicitând informaţii cu privire la integrarea acestor copii în clasă.
 • Consiliază cadrul didactic în vederea evitării marginalizării copiilor cu CES şi a adoptării unei atitudini pedagogice pozitive care pot fi folosite în dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare.
 • Realizează întâlniri cu părinții pentru responsibilizarea familiei în actul recuperării/reabilitarii.
 • Stabileşte împreună cu membrii echipei PSP (planul de recuperare/reabilitare).
 • Evaluează şi readaptează PEI în raport cu evoluţia copiilor.
 • Elaborează PEI în funcţie de competenţele copilului şi de dificultăţile sale şi stabileşte priorităţile de acţiune pe secvenţe de timp.
 • Colaborează cu învăţătorul/profesorul clasei stabilind strategii şi modalităţi de lucru pentru adaptare.
 • Propune modalităţi de lucru individualizate pe anumite secvenţe de predare/învăţare.
 • Desfăşoară activităţi de intervenţie recuperatorie unde schimbă modalitatea de învăţare (foloseşte alte tehnici şi procedee de învăţare).
 • Participă la procesul de predare/învăţare ca asistent, observator, consultant, factor catalizator pentru elevi.
 • Predă în echipă cu învăţătorul/profesorul clasei anumite secvenţe de învăţare.
 • Desfăşoară activităţi cu un grup de elevi sau individual propunând copiilor secvenţe de învăţare pe care să le poată realiza cu succes şi pentru a le trezi interesul şi motivaţia pentru învăţare şi încrederea în forţele proprii.
 • Orientează copiii spre alte servicii de specialitate din comunitate.

În exercitarea funcției, cadrul didactic de sprijin respectă următoarele principii:

 • interesul superior al copilului; 
 • nondiscriminării; 
 • abordării individualizate; 
 • flexibilităţii;  
 • confidențialităţii; 
 • cooperării și parteneriatului socio-educaţional. 

Principalele instrumente ale profesorului de sprijin sunt:

 • Adaptarea curriculară – corelează conținuturile curriculumului național cu posibilitățile elevului cu CES, din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de integrare școlară și socială a acestuia;
 • Programul de intervenție personalizat – instrument de proiectare și implementare a activităților educațional-terapeutice, folosit pentru eficientizarea activităților de intervenție;
 • Teste de evaluare diferențiată, lucrări și teze adaptate la nivelul de dezvoltare a copilului.