chenar

Terapia tulburărilor de limbaj

Elaborarea disciplinei Terapii specifice și programe de intervenție este întemeiată pe recomandarea Parlamentului European vizând competenţele-cheie (Key Competences for Lifelong Learning —a European Reference Framework, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 și în Official Journal of the EU, 30 dec. 2006). Pornind de la principiile enunțate în documentele programatice de mai sus, considerăm că acțiunile de integrare, compensare, reabilitare, au ca scop declarat egalizarea de șanse în vederea integrării cât mai eficiente a persoanelor cu dizabilități în societate.

 

Disciplina de învățământ Terapii și programe de intervenție cuprinde o gamă variată de activități cu caracter terapeutic-compensatoriu și de abilitare-reabilitare care au ca finalitate dezvoltarea armonioasă a personalității elevului cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate, abilitarea acestuia cu mecanisme compensatorii, de comunicare independentă în vederea creșterii gradului de autonomie personală și socială.

 

Se lucrează după Programa școlară pentru Terapii și programe de intervenție care reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele din învățământul special primar și gimnazial (de la clasa pregătitoare la clasa a X-a pentru elevii cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate).

 

Disciplina Terapii și programe de intervenție face parte din aria curriculară Terapii specifice și de compensare (individuale/de grup), fiind prevăzută în Planul-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, la O.M.E.N. nr. 3622/27.04.2018 & 18.05.2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial.

 

Parte integrantă a disciplinelor cu caracter terapeutic, disciplina Terapii și programe de intervenție are alocate până la 8 ore săptămânal/clasă care sunt normate profesorului psihopedagog.

 

Această disciplină de învățământ cuprinde activități terapeutice din următoarele domenii:

 • stimulare multisenzorială;
 • educație psihomotrică;
 • structurarea și dezvoltarea limbajului;
 • tehnici alternative de comunicare;
 • educație ritmică;
 • stimulare cognitivă;
 • tehnici de modelare comportamentală.

Tipul activităților și ponderea acestora în cadrul programul săptămânal se stabilesc de către profesorul psihopedagog în funcţie de particularitățile de vârstă și nevoile de dezvoltare ale elevilor, acestea fiind precizate în planurile de intervenție personalizată.

 

Activitățile din cadrul disciplinei Terapii și programe de intervenție se desfășoară în ședințe de aproximativ 15 – 45 de minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, dar și la domiciliul elevului (învățământ la domiciliu) în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.

 

Finalităţile activităților propuse au un caracter aplicativ şi terapeutic, urmărind formarea unor competenţe în sfera psihomotricității, comunicării, comportamentului și autonomiei personale şi sociale, sporind gradul de adaptabilitate al elevilor cu dizabilităţi intelectuale, în vederea participării active la viața comunității, în concordanță cu viziunea propusă de Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2014-2020, ”Politicile sociale – de la «reabilitarea» individului la reformarea societății”și Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010-2020 ”Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”care valorifică la rândul lor potențialul combinat al prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

 

Având în vedere particularități specifice elevilor cu dizabilități intelectuale grave, în cadrul disciplinei Terapii și programe de intervenție, ponderea cea mai importantă din bugetul de timp o au următoarele activități:

 1. de abilitare și reabilitare în domeniul comunicării,
 2. de structurare și dezvoltare a limbajului verbal și nonverbal, inclusiv prin metode alternative și augumentative de comunicare.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia are în vedere următoarele obiective:

 • adecvarea curriculumului la realităţile interne ale sistemului de învăţământ special şi la realităţile societăţii, având ca scop pregătirea elevului cu dizabilități intelectuale pentru viaţă şi facilitarea integrării socio-profesionale;
 • echilibrarea ponderii diferitelor activități terapeutice în funcţie de particularitățile de vârstă și nevoile de dezvoltare ale elevilor;
 • flexibilitatea curriculumului, parcurgerea şi aplicarea acestuia permiţând abordarea diferențiată a elevilor;
 • continuitatea curriculumului, cu asigurarea unei treceri optime de la un ciclu de învățământ la altul;
 • diversificarea criteriilor de structurare a conţinutului, conform nivelului de dezvoltare atins de elev;
 • corelarea activităţilor propuse prin curriculum cu idealul educaţional;
 • utilitatea curriculumului pentru cei cărora se adresează (profesori –elevi –familie – comunitate).