chenar

Oferta educațională

An școlar 2018 - 2019

             Centrul Scolar de Educatie Incluziva Alba Iulia reprezinta cadrul institutional de actiune care asigura accesul la educatie tuturor copiilor, prin educatie formala și servicii educationale acordate copiilor cu cerinte educationale speciale, scolarizati atat in invatamantul special, cât si în invatamantul de masa, precum si personalului care este implicat în educatia acestora.

               In cadrul Centrului Scolar de Educatie Incluziva Alba Iulia sunt înscrisi copii/elevi cu deficientă mintala severă, moderată și usoară,deficiențe locomotorii,tulburare pervazivă de dezvoltare,sindrom Down, asociate cu alte tulburari, copii expertizati si orientați scolar si profesional de către Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul CJRAE Alba.

Viziunea CSEI

C.S.E.I.  Alba Iulia este o instituţie modernă care îşi propune să promoveze programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care să ofere copiilor cu cerinţe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.

Misiunea CSEI

Misiunea scolii este instruirea şi educarea, recuperarea şi integrarea şcolară, socială şi profesională a copiilor, elevilor cu deficienţe şi /sau tulburări ori dificultăţi de învăţare,asociate cu tulburari de comportament.

Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor prin evaluarea adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea  reabilitării – recuperării  şi compensării deficienţelor ori tulburărilor dificultăţilor de învăţare.

Educaţia specială trebuie să-i ajute pe copiii/elevii cu deficienţe, să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape  de dezvoltarea normală.

Structuri şi nivele

Activitatea instructiv-educativa în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia se organizează pe următoarele structuri şi nivele:

 • învăţământ primar:9 clase cu un efectiv de  66 elevi;
 • învăţământ gimnazial:7 clase cu un efectiv de 57 elevi
 • învăţământ la domiciliu – 19 elevi
 • Invatamant de sprijin: pentru elevii cu CES integrati în invatamantul de masa:Scoala Gimnaziala ’’Avram Iancu’’ Alba Iulia, Scoala Gimnaziala’’Ion Agarbiceanu’’Alba Iulia, Colegiul Tehnic’’Dorin Pavel’’Alba Iulia, Scoala Gimnaziala ’’Avram Iancu’’ Unirea, Scoala Gimnaziala ’’Lucian Blaga’’ Ocna Mures,Scoala Gimnaziala ‘Singidava’ Cugir, Scoala Gimnaziala ’’Axente Sever’’ Aiud, Scoala Gimnaziala ’’Toma Cocisiu,Blaj.’’

Oferta educaţională a şcolii

Oferta educaţională a şcolii tinde spre flexibilitate şi dinamism dorindu-se a fi aptă să răspundă cerinţelor de moment ale populaţiei şcolare din comunitate,cu misiunea de a oferi fiecărui copil şansa de a se pregăti şi forma prin educaţie alături de semeni săi fără discriminare şi bariere.

Formele de organizare a activităţi la clasa sunt:

 • activităţi obligatorii cuprinzand disciplinele din trunchiul comun;
 • activităţi propuse prin curriculum la decizia(discipline optionale);
 • activităţi de grup şi individuale de intervenţie specifică;
 • activităţi ludice şi de loisir;
 • activitati de socializare;
 • terapie ocupationala;
 • drumetii, excursii ,etc.

Oferta curriculară

Organizarea şi desfasurarea activităţilor scolare se face conform planurilor cadru si a programelor scolare pentru învățământul special, aprobate de către MEN:

Nr.crtTip/grad deficientaCurriculumul aplicat
Planuri cadru/programe
1Deficienta mintala moderate sau usoare  I-IVPlan cadru 4927/2005
Programe 33385/1992
2Deficienta mintala moderate sau usoare  V-VIIIPlan cadru 5239/2008
Programe 32725/1993
3Deficienta mintala grave, severe, profunde sau asociate  I-XPlan cadru 4928/2005
Programe: 5234/2008-Terapia educationala complexa si integrata
-5235/2008 Curriculum deficienţe mintale severe,profunde şi/ sau associate clasele I-X

În proiectarea şi realizarea lecţiilor şi a diverselor activităţi educaţionale la nivelul clasei personalul didactic utilizează flexibil şi adaptează situaţiile de învăţare, strategiile, metodele, mijloacele şi resursele cele mai adecvate pentru realizarea progresului şcolar al fiecărui elev.   

Evaluarea progresului şcolar se face continuu prin evaluarea de la fiecare lecţie/activitate,prin evaluarea semestrială a activităţii şcolare,precum si in cadrul Comisiei Interne de Evaluare Continua.

Planurile de învăţământ pentru învăţământul special – valabile pentru structurile şcolare prevăzute  de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Special cuprind la toate nivelurile de învăţământ special discipline obligatorii şi opţionale grupate în arii curriculare.  Planul de învăţământ precizează disciplinele – obiectele de studiu cu numărul de ore cât şi activităţile specifice de intervenţie (de reabilitare – recuperare psihopedagogică, socioprofesională şi medicală) alte activităţi educaţionale prevăzute pentru fiecare clasă, activităţi cu grupe de copii/elevi  sau de muncă individuală însoţite de timpul afectat fiecăruia.

Programele şcolare sunt elaborate pe niveluri de învăţământ special –preşcolar, primar, gimnazial, profesional şi tip de deficienţă.

Ariile curriculare cuprinse în planul de învăţământ pentru şcolile speciale – clasele I-VIII sunt:

 1. Limbă şi comunicare:
 • Citire-Scriere-Comunicare
 • Formarea abilităţilor de comunicare
 • Limbă modernă
 • Opţional
 1. Matematică şi ştiinţe ale naturii:
 • Matematică;
 • Cunoasterea mediului
 • Stiinte ale naturii
 1. Om şi societate:
 • Educaţie civică
 • Istorie
 • Geografie
 • Religie
 1. Arte:
 • Educaţie plastică;
 • Educaţie muzicală;
 1. Educaţie fizică şi sport:
 • Educaţie fizică si activitati sportive;
 1. Tehnologii :
 • Abilitati practice;
 • Educaţie tehnologică;
 1. Consiliere şi orientare

 2. Terapii specifice şi de compensare:
 • Kinetoterapie ;
 • Psihodiagnoză, consiliere şi orientare şcolară şi profesională (PCOSP);
 • Terapii  şi activităţi specifice;
 1. Terapie educaţională complexă şi integrată:
 • Formarea autonomiei personale (FAP);
 • Socializare;
 • Terapie ocupaţională;
 • Stimulare cognitivă;

Servicii oferite

 1. Servicii educationale – activitatea didactica este reglementata de Planurile cadru de învatamant;
  • Profesorii de psihopedagogie speciala proiecteaza si realizeaza activitatea de predare-învatare la disciplinele din ariile curriculare din planul cadru;
  • Invatatorii si profesorii educatori,în programul de dupa amiaza proiecteaza si desfasoara activitati de Terapie educationala complexa si integrata:
  • formare a autonomiei personale,
  • socializare,
  • terapie ocupationala,
  • stimulare cognitive
  • ludoterapie.
 2. Servicii specific recuperatorii – se desfasoara în cabinete de:
  • psihodiagnoza,consiliere si orientare scolara si profesionala
  • terapia tulburarilor de limbaj;
  • kinetoterapie;
  • In cadrul cabinetului de psihodiagnoza,consiliere si orientare scolara si profesionala se desfasoara urmatoarele activitati:
  • Psihodiagnoza
  • Terapia psihopedagogica de stimulare-recuperare-compensare:
   • terapia psihomotrica
   • terapia cognitiva
   • terapia tulburarilor socio-afective si comporatmentale
  • Consiliere psihologica si educationala
  • Orientare scolara si profesionala.
 3. Servicii de sprijin: pentru elevii cu CES integrati în învatamantul de masă
 4. Invătământ la domiciliu: pentru elevii nedeplasabili
 5. Servicii medicale – oferite de personalul medical din unitate.
 6. Servicii si facilitati pentru învătământul special:
  • drepturi materiale pentru rechizite;
  • echipament;
  • alocatie zilnica de hrana
 7. Servicii sociale – prin intermediul invatatorilor ,al profesorilor diriginti si al asistentului social se asigura o buna relatie intre institutie, familiile elevilor si reprezentantii legali.
 8. Orientare scolara: – la sfarsitul clasei a VIII-a elevii sunt orientati spre Licee Tehnologice/Scoli profesionale pe locuri speciale pentru copiii cu CES.
 9. Activitati educative extracurriculare – excursii, tabere, drumetii, vizionari de spectacole, concursuri cultural-sportive, serbari scolare etc.