chenar

Oferta educațională

An școlar 2020 - 2021

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la educație tuturor copiilor, prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizati atât în învătământul special, cât și în învățământul de masă, precum și personalului care este implicat în educația acestora.

În cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia sunt înscriși copii/elevi cu deficiență mintală gravă, moderată și ușoară, deficiențe locomotorii, asociate cu alte tulburări, copii expertizați și orientați școlar și profesional de către Comisia de Orientare Scolară si Profesională din cadrul CJRAE Alba .

Viziunea CSEI

C.S.E.I. Alba Iulia este o instituție modernă , care își propune să promoveze programe educaționale și terapeutic-recuperatorii centrate pe valori și principii ale educației incluzive, care să ofere copiilor cu cerințe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce privește autonomia personală și socială, responsabilitatea, încrederea în sine și toleranța.

Misiunea CSEI

Misiunea școlii este instruirea și educarea, recuperarea și integrarea școlară, socială și profesională a copiilor, elevilor cu deficiențe și Isau tulburări ori dificultăți de învățare, asociate cu tulburari de comportament.

Educația școlară a copiilor cu CES

 • Educația școlară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor prin evaluarea adecvată a potențialului de dezvoltare și prin asigurarea reabilitării – recuperării și compensării deficiențelor ori tulburărilor dificultăților de învățare.

Educația specială trebuie să-i ajute pe copiii/elevii cu deficiențe, să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia își propune diversificarea serviciilor de asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu deficiență mintală de diverse grade din județul Alba.

 

Politica noastră educațională este în concordanță cu valorile cheie ale școlii și urmărește:

 • Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităților educative și insfructive, prin perfecționarea continuă a personalului angajat;
 • Crearea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranță, demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;
 • Calitatea și eficiența actului didactic și cooperarea cu părinții, cu comunitatea, cu instituțiile de la nivel local, județean și național cu atribuții în domeniul educației.

Clădirea școlii se desfașoară pe trei nivele, fiind dotată cu:

 • 22 săli de clasă;
 • 5 cabinete școlare de logopedie
 • 1 cabinet psihodiagnoză
 • 1 cabinet kinetoterapie
 • 2 cabinete informatică
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet asistentă socială
 • o sală de sport
 • o spălatorie;
 • 3 birouri administrative
 • bibliotecă, dotată cu cărți de specialitate

Activitatea instructiv-educativă în Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia se organizează pe următoarele structuri și nivele:

 • învățământ primar: 8 clase cu un efectiv de 65 elevi;
 • învățământ gimnazial: 7 clase cu un efectiv de 68 elevi;
 •  învățământ la domiciliu
 • Învățământ de sprijin: pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă: Școala Gimnazială ‘ ‘Avram Iancu” Alba Iulia, Școala Gimnazială’ ‘Ion Agârbiceanu’ ‘Alba Iulia, Colegiul Tehnic” Dorin Paveľ ‘Alba Iulia, Școala Gimnazială ‘ ‘Avram Iancu” Unirea, Școala Gimnazială ‘ ‘Lucian Blaga” Ocna Mureș, Școala Gimnazială ‘Singidava’ Cugir, Școala Gimnazială ‘ ‘Axente Sever” Aiud, Scoala Gimnazială ‘ ‘Toma Cocișiu”, Blaj.

Resurse Umane

Personalul CSEI Alba Iulia:

 

a)Personal didactic

Număr total: 55 din care:

 • Cadre didactice titulare — 38
 • Cadre didactice suplinitoare— 14
 • Cadre didactice venite prin detașare- 1
 • Cadre didactice pensionate — 1
 • Cadre didactice necalificate- 1

b)Personal didactic auxiliar și nedidactic

Număr total: 10 , din care:

 • Secretar — calificat – 1
 • Administrator financiar (contabil șef) — calificat – 1
 • Adminisfrator patrimoniu (administrator)— I
 • Paznic -1
 • Asistent social — calificat – I
 • Medic — calificat – 1
 • Muncitor de întretinere — calificat — 1
 • Îngrijitori — calificat —2 ( 1 post vacant)

Oferta educațională a școlii tinde spre flexibilitate și dinamism, dorindu-se a fi aptă să răspundă cerințelor de moment ale populației școlare din comunitate, cu misiunea de a oferi fiecărui copil șansa de a se pregăti și forma prin educație alături de semenii săi , fără discriminare și bariere.

Formele de organizare a activității la clasă sunt:

 • activități obligatorii cuprinzând disciplinele din frunchiul comun;
 • activități propuse prin curriculum la decizia școlii (discipline opționale);
 • activități de grup și individuale de intervenție specifică;           
 • activități ludice și de loisir;  
 • activitati de socializare;   
 • terapie ocupatională;

Oferta curriculară

Organizarea și desfășurarea activităților școlare se face conform planurilor cadru și a programelor școlare pentru învățământul special, aprobate de catre MEN:
Nr.crt Tip/grad deficiență Curriculumul aplicat Planuri cadru/programe
1 Deficiențe mintale moderate sau usoare Pregatit.-11 Plan cadru 3622/2018
2 Deficiențe mintale moderate sau usoare III-IV Plan cadru 4927/2005; Programe 33385/1992
3 Deficiențe mintale moderate sau ușoare V-VI Plan cadru 3622/2018 Programe 32725/1993
4 Deficiențe mintale moderate sau usoare VII-VIII Plan cadru 5239/2008; Programe 32725/1993
5 Deficiențe mintale grave, severe, profunde sau asociate Pregatit, I, 11, V, VI, IX,x Plan cadru 3622/2018
6 Deficiente mintale grave, severe, profunde sau asociate 111, IV, VII, VIII, Plan cadru 4928/2005 Programe:5234/2008-Terapia educationala complexa si integrata -5235/2008 Curriculum deficiențe mintale severe, profunde și/ sau asociate clasele I-X
În proiectarea și realizarea lecțiilor și a diverselor activități educaționale la nivelul clasei, personalul didactic utilizează flexibil și adaptează situațiile de. învățare, strategiile, metodele, mijloacele și resursele cele mai adecvate pentru realizarea progresului școlar al fiecărui elev. Evaluarea progresului școlar se face continuu prin evaluarea de la fiecare lecție/activitate, prin evaluarea semestrială a activității școlare, precum și în cadrul Comisiei Interne de Evaluare Continuă. Planurile de învățământ pentru învățământul special — valabile pentru structurile școlare prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Învățământului Special cuprind la toate nivelurile de învățământ special discipline obligatorii și opționale grupate în arii cun-iculare. Planul de învățământ precizează disciplinele – obiectele de studiu cu numărul de ore , activitățile specifice de intervenție (de reabilitare — recuperare psihopedagogică, socioprofesională și medicală), alte activități educaționale prevăzute pentru fiecare clasă, precum și activități cu grupe de copii/elevi sau de muncă individuală însoțite de timpul afectat fiecăruia. Programele școlare sunt elaborate pe niveluri de învățământ special —preșcolar, primar, gimnazial, profesional și tip de deficiență. Ariile curriculare cuprinse în planul de învățământ pentru școlile speciale deficienți mintali clasele Pregatitoare -VIII sunt:
  1. Limbă și comunicare:
   • Abilități de comunicare și limbaj;
   • Abilităti de comunicare;
   • Citire-Scriere-Comunicare;
   • Formarea abilităților de comunicare;
   • Limba si literatura română;
   • Limbă modernă ;
   • Opțional ;
 1. Matematică și științe ale naturii: Matematică;
 • Matematică și explorarea mediului;
 • Fizică;
 • Chimie;
 • Biologie;
 • Educație senzorială și psihomotorie;
 • Elemente de matematică;
 • Cunoștințe despre mediu;
 • Cunoașterea și igiena corpului uman;
 • Explorarea mediului înconjurător;
 • Stiintele naturii;
 1. Om și societate: Abilități socioemoționale;
 • Cultură civică;
 • Educatie moral-civică;
 • Educatie socială;
 • Istorie;
 • Geografie ;
 • Religie;
 1. Arte:
 • Educație plastică;
 • Muzică, ritm și mișcare;
 • Educație muzicală;
  1. Educație fizică și sport:
   • Educație fizică si activitati sportive;
   • Joc si miscare;
 1. Tehnologii :
 • Abilitati practice;
 • Educație tehnologică și aplicații practice;
 • Tehnologia informațiilor și comunicațiilor;
 • Abilitare manuală;
 • Activități de preprofesionalizare;
 • Tehnologii informatice asistive și de acces;
 • Educație tehnologică;
 1. Consiliere și orientare
 • Dezvoltare personală — Consiliere;
 • Consiliere și dezvoltare personală;
 1. Terapii specifice și de compensare:
 • Kinetoterapie ;
 • Terapii și programe de intervenție;
 • Terapia tulburărilor de limbaj;
 • Psihodiagnoză, consiliere și orientare școlară și profesională (PCOSP);
 • Evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză
 • Terapii și activități specifice;
 1. Terapie educațională complexă și integrată:
 • Formarea autonomiei personale (FAP);
 • Socializare;
 • Terapie ocupațională;
 • Stimulare cognitivă;
 • Ludoterapie.
Repartizarea orelor opțional din Curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2020-2021 se face astfel:
Nr. crt

 

Denumirea optionalului

 

Clasa

 

Aria curriculara

Nr.  ore pe saptamana / Total ore pe an Profesor propunator Specializarea de pe diploma a prof.propunator

 

Obs.

 

Matematica si explorarea mediului

„Matematica prin joc„

C1s.pregatitoare (def.moderate si usoare)

Matematica si stiinte ale naturii

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

 

David Antoaneta

Pedagogia

invatamantului primar si prescolar

 
 

 

Educatie Fizica si activitati sportive

C1s.pregatitoare (def.moderate si usoare) Educatie fizica , sport si sanatate

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

 

Mihetiu Mihai

 

Educatie fizica

 
 

Abilitati de comunicare si

limbaj  „Calatorie  in lumea povestilor„

 

Cls.pregatitoare (def.grave)

 

 Limba si comunicare

 

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

   

Ghigeanu Daniela

 

Psihologie

 

 

Muzica, ritm si miscare

Cls.pregatitoare (def.grave)

 

Arte

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

 Ghigeanu Daniels

Psihologie  
  Abilitare manuala

Cls.pregatitoare

(def.grave)

Tehnologii 1 ora/saptamana/
34 ore/an
Ghigeanu Daniela Psihologie  
 

Abilitare manuala „Povestea formelor„

 C1s.I

(def.grave)

 

Tehnologii

1 ora/saptamana/

34 ore/an

 Petropulos Sorin

Paul Monica

Psihologie Psihologie  
 

Muzică, ritm și mişcare

„Muzica, prietena noastră”

Cl  .I

(def.grave)

 

Arte

1oră/ săptămână

 34 ore/an

 Morușca Liliana

PSihologie  

Abilități de comunicare și limbaj „Calatorie lumea povestilor”

C1s.I

(def.grave)

 

Limba si comunicare

1oră/ săptămână

 34 ore/an

Morușca Liliana

 PSihologie

 

Abilitare manuala

„Manute pricepute„

Cls.II (def.grave)

 

Tehnologii

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

  Rodean Rodica

Psihologie  
 

 Educatie muzicala

„ Muzica, prietena noastra”

Cls.lI (def.grave)

 

 Arte

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

  Rodean Rodica

 Psihologie

 
  Formarea abilităților de comunicare „Trăistuța fermecată”
Cls.lI (def.grave)

 

 Limba și comunicare

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

 

Rodean Rodica

 Psihologie

 
 

 

Educatie muzicala

„ Muzica, prietena noastra

Cls.lI (def.grave)

 

 Arte

1 ora/saptamana/

 

34 ore/an

 

Rodean Rodica

 

Psihologie

 
  Abilitare manuală „Lumea formelor”
III (def.grave)

 Tehnologii

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

Pascu Aurel

Petropulos Sorin

Invatator

Psihologie

 
  Formarea abilitatilor de comunicare „Lumea povestilor” IlI (def.grave)

 

Limba si comunicare

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

Pascu Aurel

Petropulos Sorin

Invatator

Psihologie

 
 

 

Educatie muzicala

„Cântec și mișcare”

IlI (def.grave)

  Arte

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

Pascu Aurel

Petropulos Sorin

Invatator

Psihologie

 
 

 Consiliere și dezvoltare personală

I V A (defic.moderate si ușoare)

 

 Consiliere și orientare

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

 

Florea Cosmina

 

Invățător

 
 

 

Cunoașterea și igiena corpului uman „Igiena și cunoaștere”

IV B, C (def.grave)

 Matematica și știinte ale naturii

1 ora/saptamana/

 35 ore/an

 

Pop Florea Lăcrămioara

Petropulos Sorin

 

Pedagogie socială

Psihologie

 
 

 

Formarea abilităților de comunicare „Lumea poveștilor”

IV B, C
(defic.grave)

 

Limba si comunicare

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

 

Pop Florea Lăcrămioara

Petropulos Sorin

 

Pedagogie socială

Psihologie

 
 

 

Educatie muzicala

„Cântec și mișcare”

IV B, C
(def.grave)

 

 Arte

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

  Suciu Cristina

Petropulos Sorin

 Institutor

Psihologie

 
 

 

Abilitare manuală „Lumea formelor”

IV B, C
(def.grave)

 

 Tehnologii

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

  Suciu Cristina

Petropulos Sorin

  Institutor

Psihologie
 
 

 

Biologie „Lumea plantelor”
V (def.moderate si usoare)

  Matematică și științe ale naturii

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

Ilea Anica

Biologie  
 

 

Abilitare de comunicare în limbaj „Lumea cuvintelor”
V (def.grave SF. Maria )

 

 Limba si comunicare

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

Petric Anamaria

Petropulos Sorin

 Psihopedagogie specială

Psihologie

 
 

 Biologie

VI A, B
(deficiente usoare si moderate)

 

 Matematica si stiinte ale naturii

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

 

Ilea Anica

 

Biologie

 
 

 

Cunoștințe despre mediu „Exploratorii”
VII
(def.grave Sf. Ana)

 

 Matematică și științe ale naturii

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

  Tuhut Dana

Petropulos Sorin

 Psihopedagogie specială

Psihologie

 
 

 

Educație fizică și activități sportive
VIII

 

Educație fizică, sport

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

 

Florea Adrian

 

Educație fizică și sport

 
 

 

Explorarea mediului înconjurător

IX
(def.grave)

 Matematică și științe ale naturii

1 ora/saptamana/

 34 ore/an

 

Pleșa Mihaela

 

Psihologie

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Servicii

Servicii educationale

 • Activitatea didactică este reglementată de Planurile cadru de învățământ.
 • Profesorii de psihopedagogie specială proiectează și realizează activitatea de predareînvătare la disciplinele     din       ariile    curriculare             din       planul  cadru,
 • Învățătorii și profesorii educatori proiectează și desfasoară activități de formare a autonomiei personale, socializare, terapie ocupațională, stimulare cognitivă și ludoterapie.

Servicii specific recuperatorii

– se desfășoară în cabinete de:

 • psihodiagnoză,consiliere și orientare școlară și profesională
 • terapia tulburărilor de limbaj;
 • kinetoterapie;

În cadrul cabinetului de psihodiagnoză,consiliere și orientare școlară și profesională se desfasoară urmatoarele activităti:

 1. Psihodiagnoză
 2. Terapia psihopedagogică de stimulare-recuperare-compensare:
  • terapia psihomotrică
  • terapia cognitivă
  • terapia tulburarilor socio-afective și comportamentale
 3. Consiliere psihologică și educațională
 4. Orientare școlară și profesională.

Servicii medicale

– oferite de personalul medical din unitate.

 

Servicii si facilităti pentru învătământul special

:

 • drepturi materiale pentru rechizite și obiecte de igienă personală;
 • echipament;
 • alocatie zilnică de hrană .

Servicii sociale

— prin intermediul învățătorilor ,al profesorilor diriginți și al asistentului social se asigură o bună relație între instituție, familiile elevilor și reprezentanții legali.

 

Orientare scolară:

la sfârșitul clasei a VIII-a elevii sunt orientați spre Licee Tehnologice pe locuri speciale pentru copiii cu CES.

 

Activitati educative extracurriculare

Programul activităților educative extracurriculare se va derula în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19, cu respectarea legislației în vigoare.