chenar

Psihodiagnoza și consiliere

EVALUARE ŞI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ, PSIHODIAGNOZĂ

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă este o unitate de învăţământ special care şcolarizează elevi cu deficienţe cognitive uşoare şi moderate, dar şi elevi cu deficienţe grave, severe şi / sau asociate.

 

Ȋn planul cadru pentru aceste unităţi de învăţământ, disciplina se regăseşte sub denumirea de „Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză”, axându-se, în principal pe cunoaşterea psihopedagogică a elevului şi a grupului de elevi şi pe consilierea acestora (dar şi a părinţilor), în vederea formării unor comportamente adecvate în context şcolar şi social.

 

Evaluarea şi consilierea psihopedagogică, psihodiagnoza nu este o disciplină şcolară în sine, ci o abordare a relaţiei de consiliere. Relaţia de consiliere este o intervenţie sistematică , cu o metodologie specifică prin care se urmăreşte în principal formarea şi dezvoltarea conştiinţei de sine, precum şi formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului.

 

Evaluarea şi consilierea psihopedagogică, psihodiagnoza vizează următoarele arii de dezvoltare:

 • Evaluarea nivelului de structurare a conduitelor perceptiv-motrice de bază
 • Motricitatea statică și dinamică
 • Funcțiile senzoriale (vizuală, auditivă, tactil-kinestezică, olfactivă, etc.)
 • Conduita perceptiv motrică (schema corporală, lateralitatea, dominanța, percepția culorii, formei, mărimii; orientarea spațio-temporală)
 • Nivelul dezvoltării mintale (coeficient de inteligență, coeficient de dezvoltare)
 • Nivelul dezvoltării memoriei (fidelitate, volum, formă)
 • Nivelul dezvoltării imaginației
 • Nivelul dezvoltării vârstei limbajului
 • Nivelul achizițiilor școlare instrumentale (scris-citit-calcul)
 • Nivelul dezvoltării atenției
 • Evaluarea principalelor trăsături de personalitate
 • Evaluarea tulburărilor de comportament
 • Identificarea tendințelor de agresivitate și anxietate.

Evaluarea psihopedagogică este un demers complex care implică atât copilul cât şi familia acestuia şi se realizează cu instrumente şi tehnici specific psihologice şi adaptate particularităţilor de vârstă ale copilului.

Prin obiectivele urmărite precum şi prin metodele utilizate, consilierea consecutivă psihodiagnozei depăşeşte simplul sfat pedagogic şi se transformă într-un veritabil sistem de influenţare, având drept reper următoarele:

 • existenţa unui model de personalitate;
 • adaptarea şi integrarea şcolară;
 • integrarea socială.

„Termenul de consiliere descrie relația interumană de ajutor (…), o relație de alianță, de participare și colaborare reciprocă” (Ivey, 1994, apud. Băban, A., 2003).

În sens larg, consilierea şcolară reprezintă un proces intensiv de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional (profesori, părinţi, tutori şi autorităţi şcolare). Rolul consilierii este unul proactiv, ce presupune prevenirea situaţiilor de criză personală şi educaţională a elevilor. Consilierea şcolară se axează pe unitatea triadică: familie – copil – şcoală, în vederea desfăşurării unei educaţii eficiente şi a dezvoltării optime a personalităţii copilului.

Consilierea psihopedagogică are drept obiectiv în şcoală dezvoltarea unui sistem coerent de scopuri în viaţă şi întărirea comportamentului intenţional. O persoană orientată spre scop este capabilă sa pună în acţiune modele alternative de comportament, să abordeze problemele de viaţă din perspective diferite, dar fără a se cantona rigid în anumite soluţii prefabricate (Tomşa, 2000).

 

Prin urmare, în procesul de consiliere se încearcă „provocarea” unei schimbări voluntare în atitudinile şi comportamentul beneficiarului, astfel încât persoana sau grupul „să funcţioneze optim din punct de vedere psihosocial” (Băban, 2003).

 

Evaluarea psihologica reprezinta investigarea si evaluarea felului in care functioneaza psihicul unei persoane. Acest proces cuprinde:

 • evaluare cognitivă şi neuropsihologică (atentia, memoria, concentrarea, etc.);
 • evaluare comportamentală;
 • evaluare bio-fiziologică (reactii);
 • evaluare subiectiv-emoţională (felul specific în care reactioneaza o persoana in functie de anumiti stimuli, situatii etc.);
 • evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de adaptare/aparare;
 • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri;
 • evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
 • evaluarea gradului de discernământ al persoanelor;

Psihodiagnoza în şcoală urmăreşte optimizarea procesului educativ, în sens dublu, evaluând disponibilităţile elevilor de a se adapta la sarcinile şcolare şi gradul de adaptare la condiţiile de instruire în funcţie de caracteristicile elevului.

Complexitatea psihodiagnozei şi orientării şcolare şi profesionale reiese din multitudinea direcţiilor de acţiune:

 • psihologică (prin aspiraţii, realizări);
 • pedagogică (oferte şcolare, concretizate în egalitatea şanselor);
 • axiologică (trăsături morale şi creativitate);
 • sociologică (pragmatică şi prospectivă).

În varianta sa modernă, o trăsătură a psihodiagnozei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale este „caracterul său dinamic-formativ, precum şi de predicţie a proximei dezvoltări, de proiectare a paşilor ce trebuie realizaţi în intervenţia terapeutică”.

Metodele formative de diagnoză trebuie aplicate în două faze fundamentale:

 1. faza iniţială, cu caracter consultativ
 2. faza de intervenţie, în care se continuă testarea

Investigaţiile psihopedagogice urmăresc nu numai evidenţierea nivelului actual al dezvoltării subiectului evaluat, ci şi previziunea evoluţiei în etapa următoare.

Psihopedagogul îndeplineşte rolul de mediator şi ocupă o poziţie implicită în procesul de asimilare de valori morale şi atitudinale, prin utilizarea unor metode psihologice.

Evaluarea şi consilierea psihopedagogică, psihodiagnoza se constituie într-o formă de terapie educaţională în sensul armonizării personalităţii elevului cu sine şi cu lumea, prin transformările ce se produc la nivel individual şi de grup şcolar, având în acelaşi timp scop de integrare a elevilor în societate şi de modelare a personalităţii acestora.